Послуги:

Надаємо кожному клієнту по одній безкоштовній консультації на тему податків.

ДОГОВІР № 1

на перевезення вантажів автомобільним транспортом


Львів, Україна 04.03.2016


BamBook e.U, в особі Стефана Мюллєра, яка діє на підставі свідоцтва про реєстрацію, (далі - Замовник), з однієї сторони,

Та

Бандера Степан Андрійович(надалі – Виконавець), які разом надалі іменуються як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом (далі - Договір) про таке:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Згідно умов даного договору Виконавець має здійснити перевезення товарів в Австрію. Специфікація, кількість товарів узгоджується в додатку, який є невід’ємною частиною даного договору.


2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець зобов'язаний здійснити перевезення товару в Австрію протягом 10 днів після підписання специфікації. Виконавець має право отримати всю необхідну інформацію про характер товарів, які транспортуються.


3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник покриває вартість страхування товарів по території ЄС. Страхування відбувається в страховій компанії DTA, Корчова. Замовник повинен перевірити те, що коробки, в які упакований товари, прибули в місце призначення неушкодженими. Факт перевірки непошкодженості коробок вважається прийняттям товару та виконанням умов договору.


4. ПЛАТЕЖІ ТА ВЗАЄМНІ РОЗРАХУНКИ

Виконавець транспортує товари в Австрію на безоплатній основі.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

У разі неналежного виконання чи невиконання умов даного Договору винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.


6. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

Сторони звільняється від відповідальності за невиконання умов даного Договору на весь час дії обставин непереборної сили (форс-мажор).


7. Порядок вирішення спорів

7.1.Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов даного Договору, вирішуються ними шляхом переговорів на взаємовигідній та рівноправній основі.

7.2. У разі не вирішення спору шляхом переговорів, такий спір передається Сторонами на вирішення до суду. Спори про стягнення заборгованості по оплаті за надані послуги, що передаються до суду, розглядаються за місцезнаходженням Виконавця, всі інші спори – в порядку, визначеному чинним законодавством.8. Строк дії Договору

Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін/сторонами і діє до 29 березня 2016 року.


9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Даний Договір складений українською мовою та англійською мовами у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

9.2. Всі попередні листування, переговори, протоколи про наміри, що стосуються цього Договору і відбувалися до його укладення, втрачають свою силу після підписання цього Договору.


10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Виконавець

Бандера Степан Андрійович, паспорт KВ 16857

82521 вул. Шевченка, 24, с. Хорвати,

Україна


_____________________________________

Бандера С.А.


Замовник

BamBook e.U

1010 Відень, Австрія


______________________________________

Стефан Мюллєр

Без печатки

Agreement N 1

on transport of goods by motor transportLviv, Ukraine 04.03.2016


BamBook e.U, represented by Mr. Stefan Mueller, acting on basis of the registration certificate, (hereinafter referred to as Customer) on the one part,

And

Bandera Stepan Andriyovych (hereinafter referred as Executor), on the other part,, hereinafter referred together as Sides and separately referred a Side, concluded this agreement on transport services (hereinafter referred as Agreement) about following:


1. Subject of Agreement

Pursuant to the present Agreement, Executor shall transport goods to Austria. The specification and quantity of goods to be agreed by Sides in attachment which is an essential part of the agreement.2. Rights and obligations of the Executor.

The Executor should transport goods to Austria during next 10 days after signing of specification. The executor has the right to know all the needed information on the character transported goods.3. Rights and obligations of the Customer.

The Customer covers the costs of insurance of goods on the territory fo EU. The insurance company is DTA, Korczowa. The Customer has to check the the boxes with the goods were transported to destination point undamaged. The checked and undamaged boxes are considered to be excepted by the Customer. With the last fact confirmed the agreement is considered to be executed.


4. Payments.

The Executor transports the goods to Austria for free.5. Responsibility.

In case of improper performance or failure to perform the provisions of the present Agreement, the Party in fault shall bear responsibility pursuant to applicable laws of Ukraine.


6. Circumstances beyond control (force-majeure)

The Parties shall be released from responsibility for failure to perform the provisions of the present Agreement for the time of duration of circumstances beyond control (force-majeure).

7. Settlement of disputes

7.1. Any disputes, which may arise between the Parties out of performance of the provisions hereof shall be settled by way of negotiations on mutually beneficial and equitable basis.

7.2. If the Parties fail to reach an agreement by way of negotiations, such dispute shall be brought for consideration by court. Any disputes regarding collection of debt in payment for services rendered, which are brought to court, shall be considered at Executor’s jurisdiction, any other disputes shall be considered in the order, stipulated by applicable laws.


8. Validity of Agreement

This Agreement shall come into force from the date it is signed by the authorized representatives of the Parties/Parties and shall remain in force until March 29, 2016.

9. Other provisions

9.1. This Agreement is made in two copies in Ukrainian and English, one for each of the Parties, having equal legal force.


9.2. Any preliminary correspondence, negotiations, protocols of intentions with regard to the present Agreement prior to its drawing up shall be invalidated after signing of the Agreement.


10. Contact details of the Parties


Executor

Bandera Stepan AndriyovychKB 190503

82521 Shevchenko str. 24, v. Khorvaty,

Ukraine


_____________________________________

Mr. Stepan Bandera


Customer

BamBook e.U

1010 Wien, Austria,


______________________________________

Mr. Stefan Mueller

Without stamp
Тел: (096)135 0 292
(032) 227 87 62, м. Львів,
вул. Фурманська, 5, оф.14, (біля Оперного театру)
email: office@caesar.in.ua

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET