Послуги:

Надаємо кожному клієнту по одній безкоштовній консультації на тему податків.
п»ї “ЗАТВЕРДЖЕНО”


"ЗАТВЕРДЖЕНО”

Установчими зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “АСВО”

Протокол № 1

від 12 вересня 2007 року


Голова зборів:

Бандера Степан Андрійович

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"АСВО"

Львів – 2007

"RATIFIED”

By Constituent Assembly of

Shareholders of the Limited Liability Company “ASWO”

Minutes of Meeting №1

from September 12th 2007


Constituent Assembly’s Chairman:

Bandera Stepan Andriyovych
STATUTE

OF THE

"ASWO”

LIMITED LIABILITY COMPANY

Lviv-2007

Стаття 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Article 1.

GENERAL PROVISIONS.


1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю “АСВО”, яке надалі іменується “Товариство” створене громадянами шляхом об’єднання їх майна для ведення підприємницької діяльності.


  1. The ASWO Limited Liability Company, hereinafter referred to as “Company” is incorporated by the founders, who share their property to conduct entrepreneurial activity.

1.2. Товариство діє на підставі законодавства України (Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України Про господарські товариства”, Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність”, Закону України Про власність”, інших законодавчих актів України) та цього Статуту.

  1. The Company acts based on the legislation of Ukraine (Ukrainian Constitution, Civil Code of Ukraine, Economic Code of Ukraine, Administrative Code of Ukraine, Law of Ukraine “On Enterprise”, Law of Ukraine “On Foreign Business Activity”, Law of Ukraine “On Proprietorship” and other regulatory instruments) and this Statute.

1.3. Найменування Товариства:

Повне:

 • українською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю “АСВО”;

 • російською мовою:

Общество с ограниченной ответственностью АСВО”;

 • англійською мовою:

Limited Liability CompanyASWO”.

1.3. The name of the Company:

Full name:

 • In Ukrainian:

Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnist’u “ASWO”;

 • In Russian:

Obshchestvo s ogranichennoy otvetsvennost’yu “ASWO”;

 • In English:

Limited Liability Company “ASWO”.

Скорочене:

 • українською мовою: ТзОВ АСВО”;

 • російською мовою: ООО АСВО”;

 • англійською мовою: Ltd “ASWO”.

Short name:

 • In Ukrainian: TzOV “ASWO”;

 • In Russian: ООО “ASWO”;

 • In English: Ltd “ASWO”.

1.4. Термін діяльності Товариства: Товариство створено на невизначений термін.


1.4. Term of Company’s validity: The Company is incorporated for an unlimited period of time.

1.5. Юридична адреса Товариства

Україна, м. Львів, вул. Кулика, буд. 3 кв.8

1.5. Registration address of the company:

Ukraine, Lviv, Kulyka Street 3, apt.8.


1.6.Учасниками Товариства виступають наступні особи:

1.6. Shareholders of the Company:


 • Бандера Степан Андрійович, громадянин України, що проживає за адресою вул. Кулика, буд. 3, кв.8, паспорт серії КА №654792, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 23.03.1996 року, ідентифікаційний номер 32587302592.


 • Bandera Stepan Andriyovych, citizen of Ukraine, who resides at the address: 3 Kulyka Street apt. 8, passport series КА 654792, issued by the Zaliznychnyy department of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Lviv region on the 23rd of March 1996, identification number 32587302592.


Стаття 2.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІArticle 2.

PURPOSE AND SUBJEKT MATTER OF ACTIVITY


2.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності, розробки та впровадження науково-технічних досягнень і нових технологій у наданні послуг, торгівельної діяльності, виробництві товарів, а також з метою задоволення громадських потреб у продукції Товариства, роботах, послугах та реалізації на основі здобутого прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників та трудового колективу Товариства.

2.1. This Company is incorporated to carry out entrepreneurial activity, to develop and implement scientifical and technical achievements and new technologies while providing services, conducting trade activities, producing goods and to satisfy public needs in Company’s products, works, services as well as to implement social and economic interests of the Shareholders and Company’s employees based on the obtained income.

2.2. Предмет діяльності Товариства

2.2. The subject matters of the Company’s activities are:

 • Виробництво, імпорт і реалізація технологічного обладнання, машин, механізмів та транспорту, а також комплектуючих і запасних частин для них.

 • Production, import and sale of the technological equipment, machines, mechanisms and transport as well as accessories and spare parts for them.

 • Виробництво, імпорт та реалізація електрообладнання, побутової, офісної техніки, електроприладів, а також комплектуючих і запасних частин для них.

 • Production, import and sale of the electrical equipment, household and office equipment, electric devices as well as accessories and spare parts for them.

 • Виробництво, iмпорт та реалізація хімічних засобів по догляду за технікою.

 • Production, import and sale of the chemical substances for equipment maintenance.

 • Виробництво, iмпорт та продаж будівельних матеріалів, інструментів та обладнання.

 • Production, import and sale of the building materials, tools and machinery.

 • Надання транспортних та експедиційних послуг. Міжнародні та внутрішні пасажирські та вантажні перевезення автомобільним, залізничним, авіаційним, морським, річковим та іншими видами транспорту, транспортно-експедиційне та сервісне обслуговування перевезень, надання агентських послуг на транспорті. Транспортне оброблення вантажів. Складування, логістика.

 • Providing transport and shipping services. International and internal carriage of passengers and freight by motor transport, railway, plane, sea and river transport and other means of transport, transport and shipping as well as maintenance support of transportation, providing agent services on transport. Transport processing of freights. Stocking, logistics.


 • Імпорт, реалізація, встановлення, обслуговування, лізинг промислового обладнання, установок.

 • Import, sale, installation, maintenance, leasing of industry equipment and machines.

 • Проектування і розробка дизайну інтер'єрів, офісів, квартир, будинків та інших приміщень. Художньо-реставраційні роботи пам’ятників архітектури та сакрального зодчества.

 • Projecting and implementation of interior, office, apartment, building design as well as design of other premises. Artistic works and restoration of architecture monuments and those of sacral architecture.

 • Виготовлення і розміщення різних видів реклами. Придбання та продаж рекламно-інформаційної продукції. Тиражування власної рекламно-інформаційної продукції та її поширення.

 • Producing and placing various kinds of advertisements. Purchase and sale of advertisement and information products. Replication of the own advertisement and information products and its distribution.

 • Здійснення операцій (в т.ч. посередницьких) з купівлі та продажу, оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок).

 • Performing actions (including intermediary) in purchase and sale, real estate rent (including plots of land)

 • Проектні роботи (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту; для звичайних умов, для територій підвищеної сейсмічності, для територій зі складними інженерно-геологічними умовами (просідаючі грунти, підроблювані території, карстоутворення, зсуви, обвали, лавини, підтоплення).

 • Planning works (for new construction, reconstruction and major repairs; for ordinary conditions, higher seismicity areas, for territory with difficult engineering and geological conditions (subsiding ground, converging seams, karst, soil slips, devolutions, avalanches, flooding).

 • Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем (водопостачання, каналізації, теплових внутрішньоквартальних, внутрішньомайданчикових і гарячого водопостачання, електропостачання, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних, електроосвітлення).

 • Installation of constructions for external utility network and system (water supply, drainage, thermal networks and heating systems for blocks of buildings, site heating systems, hot water supply, electricity supply, communications, alarm systems, radio, television, information, electric lightning).

 • Виробництво, переробка, модернізація, упакування, ремонт та реалізація товарів широкого вжитку та продукції промислово-технічного призначення з металу, деревини, скла, кераміки, пластмас, каменю та інших натуральних та синтетичних матеріалів, на виробництво і застосування яких немає обмежень за законодавством України.

 • Production, processing, upgrading, packaging, repairing and selling consumer goods and industrial and technical products from metal, wood, glass, ceramics, plastic, stone and other natural and synthetic materials, production and use of which are not limited by the legislation of Ukraine.

 • Архітектурне та будівельне проектування житлових будівель, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств, будівель та споруд сільськогосподарського призначення, спеціальних будівель і споруд військового, оборонного призначення та об'єктів правоохоронних органів, інженерних споруд, транспортних споруд. Реставрація і відновлення пам'яток архітектури. Обстеження та оцінка технічного стану будівельних конструкцій (визначення параметрів і необхідних характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях).

 • Architectural and construction engineering of houses, public, industrial enterprise, agricultural, special military, defense, law-enforcement, engineering, transport buildings and constructions. Restoration and renewal of architectural monuments. Inspection and evaluation of technical condition of building constructions (defining parameters and necessary characteristics of materials and constructions using special equipment, devices and facilities on site and in laboratories.)


 • Декларування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України за умови отримання Свідоцтва про визнання Підприємства, як декларанта.

 • Declaration of goods and other items, which are moved across the customs frontier of Ukraine on condition that the Company obtains the Certificate of declarant.

 • Консультаційні послуги та допомога з питань складання, зберігання та транспортування матеріально-технічних ресурсів.

 • Consulting services and assistance in assembling, storage and transporting material and technical resources.


 • Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопостачання, каналізації, теплових, газопостачання, електропостачання та електрообладнання, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем, електроосвітлення).

 • Design of external engineering networks, systems and constructions (water supply, drainage, heating, gas supply, electricity supply and electric equipment, connection, signaling system, radio, television, information systems, electric lighting).

 • Виробництво та продаж меблів (корпусних, кухонних, офісних, м’яких) для офісів та магазинів, стільців та сидінь, інших видів меблів спеціалізованими підприємствами за індивідуальним замовленням.

 • Production and sale of furniture (carcass, kitchen, office, upholstered furniture) for offices and stores, chairs and seats, other types of custom furniture by the specialized enterprises.


 • Надання консалтингових послуг:

 • Providing consulting services:

 • управлінський консалтинг (оргдіагностика, експрес-діагностика; організаційний розвиток; антикризове управління; стратегічне планування та управління; інноваційний консалтинг; розробка організаційних структур і систем управлення; управління організаційними змінами; реструктуризація; управління корпоративними фінансами; управлінський облік; аутсорсинг);

 • Management consulting (organization diagnostics, express diagnostics, organization development, anti-recessionary management, strategic planning and management; innovation consulting; elaboration of organization structures and management systems; management of organization changes, restructuring; corporate finance management; management accounting; outsourcing);

 • інвестиційний консалтинг (управління проектами; підготовка інвестиційних меморандумів; розробка та комплексна експертиза інвестиційних проектів; розробка бізнес-планів; управління фінансовими ризиками; лізинг; аналіз і моніторинг інвестиційних проектів; фандрайзинг);

 • Innovation consulting (project management, investment memorandum preparation; development and complex expertise of investment projects; development of business plans; management of financial risks; leasing; analysis and monitoring of investment projects; fund rising);

 • аудитінг (загальногосподарський аудит; аудит фінансових інститутів; внутрішній аудит; системний і фінансовий аналіз господарської діяльності; відновлення та ведення бухгалтерського обліку; податкове планування та оптимізація оподаткування; взаємозаліки; бюджетування);

 • Auditing (general enterprise audit; audit of financial institutions; internal audit, system and financial analysis of business activities; revision and accounting; tax planning and optimization, cross-cancellation of debts; budgeting);


 • фондовий консалтинг (управління фінансовими ресурсами; оцінка майнових комплексів; розміщення і купівля цінних паперів; емісія цінних паперів; брокерське обслуговування; оцінка немайнових прав та інтересів);

 • Fund consulting (financial resources management; property complex evaluation; securities distribution and purchase; emission of securities; brokerage services, assessment of non-property rights and interests);

 • управління якістю (створення системи якості; сертифікація системи якості; проведення аудиту системи якості; проведення внутрішніх перевірок системи якості; аналіз документації системи якості; розробка та впровадження елементів TQM);

 • Quality management (setting up quality system; quality system certification; conducting quality system audit; carrying out internal verifications of quality system; quality system documentation analysis; elaboration and implementation of TQM elements);

 • інформаційно-технологічний консалтинг (автоматизація офісів та документообігу; автоматизація бізнес-процесів; реінжиніринг бізнес-процесів; планування ресурсів підприємства (ERP); розробка та впровадження спеціалізованого програмного забезпечення; робота інформаційними продуктами; створення та впровадження інформаційно-аналітичних та спеціалізованих баз даних; системне інтегрування; створення та впровадження комп’ютерних систем; проектування та встановлення комп’ютерних мереж; представлення інтернет-ресурсів; встановлення Web-серверів та розробка Web-сайтів у мережі Інтернет);

 • IT consulting (office and documentation automation; business process automation, business process reengineering; enterprise resource planning (ERP); development and implementation of custom software, working with information products; development and implementation of information and analysis databases and custom databases; system integration; development and implementation of computer systems; engineering and installation of computer networks; presentation of internet resources; installation of Web servers and development of Websites in the Internet);

 • маркетинговий консалтинг (маркетинг-планування; комплексний аналіз ринку; реєстрація та просування торгових марок (брендінг) на внутрішній та зовнішній ринок; розробка систем стимулювання ринку; аналіз тенденцій збуту; ціновий облік та цінова політика; пошук ділових партнерів; оптимізація логістики);

 • Marketing consulting (marketing planning; complex market analysis; registration and promotion of trademarks (branding) on the internal and external markets; development of market stimulation systems; analysis of sale tendencies; price accounting and price policy; seeking business partners; logistics optimization);

 • реклама та відносини з громадськістю (формування іміджу організації; комплексні рекламні компанії; медіа-планування; інформаційна підтримка; передвиборчі технології);

 • Advertisement and Public Relations (creating enterprise image; complex advertising campaigns; media planning; information support; pre-election technologies);

 • кадровий консалтинг (кадровий підбір персоналу; оптимізація організаційної структури; оптимізація взаємодії підрозділів (формування команди); розробка стратегії мотивації персоналу; вирішення внутрішніх конфліктів; медіаторство; психологічне консультування);

 • Staff consulting (staff recruitment; organizational structure optimization; division interaction optimization (forming a team); development of staff motivation strategy; solving internal conflicts; mediation; psychological consulting);

 • навчання (конференції; курси; семінари; круглі столи; тренінги; коучінг; метод майстер-класу; кейс-технології; методологія - СМД; теорія –ТРИЗ);

 • Training (conferences; courses; seminars; round tables; trainings; couching; master class method; case technologies; SMD methodology; TRIZ theory);

 • безпека підприємства (технічні системи безпеки; охоронні послуги; перевірка благонадійності потенційних партнерів; видача бізнес-довідок; проведення експертизи об’єктів та інформації; патентна діяльність; захист інформації);

 • Enterprise safety (technical safety systems; protection services; verification of potential partner reliability; issue of business references; performing object and information expertise; patent activities; information safety);


 • юридичний консалтинг (реєстрація та реорганізація юридичних осіб; ліквідація, проведення процедури санації, юридичний супровід банкрутства; акредитація, інкорпорація підприємств; консультації по експортно-імпортним операціям, офшорним зонам; реєстрація знаків для товарів і послуг; патентоведення і ліцензування; повернення боргів; управління дебіторською заборгованістю; реструктуризація заборгованості; ведення справ у господарських та третейських судах; робота з виконавчою службою; правова експертиза документів; лобіювання інтересів клієнта; участь у переговорах; тощо).

 • Legal consulting (registration and reorganization of legal entities; dissolution, conducting sanation, legal support of insolvency; accreditation, company incorporation; consultations on import-export operations, offshore areas; registration of trademarks of products and services; patenting and licensing; debt recovery; management of accounts receivable; debt restructuring; conducting cases in economic and arbitration courts; working with executive bodies; legal due diligence of documentation; lobbying client interests; participation in negotiations; etc).


 • Монтаж електропроводки і арматури та інші роботи з електроустаткування будівель.

 • Installation of electric wiring and fittings and performing other works related to electric fitting.

 • Зведення несучих і огороджуючих конструкцій будівель і споруд, фундаментів, металевих конструкцій будівель і споруд, бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій будівель і споруд, збірних бетонних та залізобетонних конструкцій будівель і споруд, із дрібноштучних виробів, дерев'яних, штукатурних робіт на фасадах будівель і споруд, облицювальних робіт на фасадах будівель і споруд, конструкцій підлог, конструкцій покрівель, реставраційні роботи, будівництво та монтаж інженерних та транспортних мереж (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту; для звичайних умов, для територій підвищеної сейсмічності, для територій зі складними інженерно-геологічними умовами (просідаючі грунти, підроблювані території, карстоутворення, зсуви, обвали, лавини, підтоплення).

 • Erecting load-bearing structures of buildings and constructions, foundations, metal constructions of buildings and structures, concrete and reinforced-concrete solid-cast structures of buildings and constructions, made of small piece elements, wooden, plastering building and construction fronts, facing works of building and construction fronts, floor constructions, roof constructions, restoration works, construction and installation of engineering and transport networks (for new building, reconstruction and major repair; for usual conditions, higher seismicity areas, for territory with difficult engineering and geological conditions (subsiding ground, converging seams, karst, soil slips, devolutions, avalanches, flooding).


 • Обробка виробів зі скла.

 • Processing glass products.

 • Розвідка, видобування, обробка та реалізація (торгівля) корисних копалин, сировини (в т.ч. нафтопродуктів).

 • Prospecting, excavation, processing and sale of minerals, raw materials (including oil products)

 • Проведення експертної оцінки вартості майна, в т.ч. й нерухомого, майнових і немайнових прав, бізнесу, обладнання, промислової та інтелектуальної власності.


 • Conducting property assessment, including real estate, property and non-property rights, business, and equipment, industrial and intellectual property.


 • Сантехнічні, електромонтажні, облицювальні та оздоблювальні роботи, художньо оформлювальні роботи, в тому числі виконання високохудожніх робіт (ковальство, кераміка, скульптура, виготовлення вітражів, промисловий дизайн, архітектурне проектування тощо).

 • Plumbing, electrical mounting, facing and decoration, artistic design, including highly artistic works (forging, ceramics, sculpture, glass painting, industrial design, architectural engineering etc).


 • Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопроводу та каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, холодопостачання, газопостачання та газо устаткування, електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення, автоматизації і КВП, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних).

 • Planning internal engineering networks, systems and constructions (water pipe and sewage, heating, ventilation and air conditioning, refrigeration supply, gas and gas equipment supply, electricity and electrical equipment supply, electricity lightning, automation and waveguide-to-coaxial adapters, connection, signaling systems, radio, television, information networks)

 • Здійснення операцій з цінними паперами.

 • Conducting operations with securities.

 • Експортно-імпортні і реекспортні операції, в тому числі на товарообмінній основі.

 • Export-import and re-export operations, including those on the barter basis.

 • Організація підприємств громадського харчування, створення стаціонарних та пересувних барів, кафе, літніх майданчиків, ресторанів, клубів, магазинів та їх експлуатація.

 • Founding catering enterprises, stationary and movable bars, cafes, summer grounds, restaurants, clubs, shops and their exploitation.

 • Виготовлення, розфасовка, упакування і реалізація продуктів харчування, в тому числі хлібобулочних, кондитерських та м'ясо-ковбасних виробів.

 • Production, pre-packaging, packaging and sale of foodstuff including bakery, confectionary and meat and sausage products.

 • Вирощування, виробництво, переробка, розфасовка та реалізація сільськогосподарської продукції, в тому числі зерна, овочів, фруктів, олійних та технічних культур, квітів, продуктів тваринництва, бджільництва, звірівництва, рибальства. Організація фермерських господарств та підприємств, тваринницьких і риболовецьких ферм.

 • Growing, production, processing, packaging and sale of agricultural products, including grain, vegetables, fruit, oil and industrial crops, flowers, stock-breeding, beekeeping, animal-breeding and fishery products. Organization of farm enterprises, animal farms and fishery enterprises.

 • Торгівля вживаними товарами, в тому числі й антикваріатом.

 • Trade of second-hand goods, including the antiquary.

 • Виготовлення і реалізація тари та пакувальних матеріалів для продовольчих і непродовольчих товарів.

 • Production and sale of glassware and packaging materials for food and nonfood products.

 • Надання перекладацьких послуг з різних мов світу з правом завірення власною печаткою, навчання іноземних мов. Підготовка до іспитів, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів для усіх галузей господарювання та підприємств різної форми власності. Підвищення кваліфікації спеціалістів, студентів, вчених на базі передових підприємств і вузів України та й за кордоном. Участь у реалізації програм навчання, стажування та обміну спеціалістами з іншими підприємствами, в тому числі й за кордону. Науково-дослідна робота, інноваційна та інвестиційна діяльність по впровадженню в учбовий та творчий процес передових педагогічних технологій.

 • Providing translation services from different languages with the right of translation certification using the own seal, teaching foreign languages. Preparation for examinations, retraining and improving qualification of the specialists in all activity fields and enterprises of different forms of ownership. Improving qualification of specialists, students, scholars on the basis of leading companies and higher education institutions in Ukraine and abroad. Participation in realization of educational program, internship and exchange of specialists with other companies, including foreign ones. Scientific and research work, innovation and investment activities related to the introduction of the leading pedagogical technologies into an educational and creative process.

 • Виробництво і реалізація гуртом та вроздріб лікарських засобів, медикаментів, виробів медичного призначення, предметів догляду за хворими, перев’язувального матеріалу, засобів санітарії та гігієни, косметики, дитячого харчування, предметів медтехніки затвердженого асортименту, лікарських трав, стоматологічних і хірургічних інструментів, предметів оптики, товарів для ведення здорового способу життя, протезно-ортопедичних товарів, хімреактивів.

 • Production, wholesale and retail of medical treatments, medicine, products for medical purposes, patient care products, bandaging materials, sanitary and hygienic objects, cosmetics, baby food, approved objects of medical technique, medical herbs, dental and surgical instruments, objects of optics, products for fitness, prosthetic and orthopedic goods, chemicals.


 • Проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, пусконалагоджувальних, дослідно-експериментальних робіт по створенню, впровадженню і виробництву нових виробів, матеріалів, технологій, машин, устаткування і обладнання, розробка та впровадження програмного забезпечення для управляючих систем і комп'ютерної техніки.

 • Conducting scientific and research, project and construction, start-adjusting, experimental activities connected with creation, implementation and production of new products, materials, technologies, machinery, equipment, development and introduction of software for controlling systems and hardware.


 • Індивідуальне моделювання, пошиття і реалізація трикотажних, шкіряних, хутрових та інших швейних виробів, головних уборів, аксесуарів, взуття та комплектуючих до нього (верху взуття, взуттєвої платформи, каблуків, фурнітури, тощо), утримання салонів та ательє з пошиття одягу і взуття.

 • Individual modeling, tailoring and sale of knitted, leather, fur and other garments, head-dress, accessories, footwear and its components (uppers, shoe platform, heels, accessories etc), running salons and dress- and shoemaking ateliers.


 • Виготовлення і реалізація виробів культурно-побутового, культурного та обрядового призначення, сувенірної продукції і виробів народних промислів.

 • Production and sale of cultural and ritual goods, souvenirs and craft articles.

 • Придбання, продаж, ремонт, технічне та сервісне обслуговування сільськогосподарської техніки та обладнання, створення та експлуатація елеваторів, овочевих сховищ та інших підрозділів і технічних споруд для сільського господарства, надання послуг сільськогосподарським підприємствам, організаціям, фермерам щодо проведення польових та збиральних робіт, перевезення, зберігання зернових, овочевих, технічних культур та іншої сільськогосподарської продукції, продукції тваринництва та птахівництва.

 • Purchase, sale, repair, maintenance and service of agricultural machinery and equipment, production and exploitation of elevators, storehouses for vegetables and other divisions and technical constructions for farms, rendering services to agricultural enterprises, organizations, farmers in connection with performing field works and gathering cereals, vegetables, industrial crops and other agricultural, animal and poultry products.


 • Закупівля і реалізація автотранспортних засобів та номерних агрегатів до них, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, запчастин до автотранспортних засобів, агрегатів та пристроїв до них, супутніх товарів.

 • Purchase and sale of vehicles and numbered units for them, which underlie registration by the bodies of internal affairs; spare parts for vehicles, units and devices for them, related products.


 • Будівництво та експлуатація авто ринків, станцій та майстерень з ремонту та технічного обслуговування автотранспортних засобів, мототехніки, тракторної та іншої самохідної техніки, створення та експлуатація діагностичних та сертифікаційних центрів, станцій заправки автотранспортних засобів, автостоянок, гаражів, поставка та експлуатація діагностичного обладнання.

 • Construction and exploitation of car markets, service and repair stations for vehicles, motor technique, tractors and other self-propelled machinery, founding and running diagnostic and certification centers, filling stations for vehicles, car parks, garages, supply and exploitation of diagnostic equipment.


 • Купівля-продаж, прокат та лізинг автомобілів, сільськогосподарської техніки та інших транспортних засобів загального та спеціального призначення вітчизняного і зарубіжного виробництва.

 • Purchase and sale, rent and lease of cars, agricultural machines and other vehicles for general and specific purposes, produced domestically and abroad.


 • Розробка, виробництво, закупівля, реалізація, установка та обслуговування спеціальних пристроїв та систем для запобігання угонів автотранспортних засобів, організація (забезпечення) заходів безпеки при автоперевезеннях, у тому числі супроводження та охорона вантажів при автоперевезеннях.

 • Development, production, purchase, sale, installation and maintenance of special devices and systems to prevent stealing a vehicle, organization (providing) of security measures during transportations, including escort and guard of freight during the transportation.


 • Виготовлення та продаж вікон, дверей за каталогом й на замовлення. Столярні роботи. Реставрація вікон і дверей під фарбу, лак або лакобейц.

 • Production and sale of windows and doors by catalogue and upon request. Woodwork. Restoration of windows and doors using paint, varnish.

 • Виробництво, програмне та технічне обслуговування радіоелектронної, обчислювальної, копіювальної та іншої оргтехніки.

 • Production, program and technical support of radio-electronic, computer, copying and other office equipment.


 • Надання послуг у сфері телефонного, телексного, телефаксного, комп'ютерного зв'язку, розробка програмного забезпечення, а також навчання роботі на комп’ютерній, обчислювальній та оргтехніці.

 • Providing services related to telephone, telex, telefax, computer connection, software development as well as practical trainings on how to work with computer, calculating and office equipment.

 • Створення та розвиток власної навчальної та інформаційно-аналітичної бази, з можливістю її накопичення та продажу фізичним і юридичним особам на магнітних носіях, СD- дисках, через комп’ютерну мережу.

 • Setting up and developing one’s own educational and information and analytical basis with the possibility to accumulate and sell it to natural and legal entities on magnetic media, compact disks, through the computer network.

 • Проведення консигнаційної діяльності, створення та експлуатація митних ліцензійних (консигнаційних) складів, брокерські послуги.

 • Dealing with consigning, founding and running customs license (consigning) storehouses, brokerage services.

 • Представницькі, дилерські, агентські послуги.

 • Representative, dealer, agent services.

 • Купівля і продаж авторських прав, “ноу-хау”, патентів на винаходи, іншої продукції інтелектуальної власності. Інноваційна діяльність.

 • Purchase and sale of intellectual property rights, know-hows, patents for inventions, other products of intellectual property. Innovation activities.

 • Створення власних засобів масової інформації, видавництв та друкарень. Здійснення поліграфічної діяльності. Виготовлення, друкування та тиражування різноманітних газет, тижневиків, журналів, альманахів, фотоальбомів, буклетів книг, етикеток, бланків та іншої продукції. Реалізація друкованої продукції, як власного виробництва так і виробництва інших підприємств і організацій, зокрема іноземних видань.

 • Establishing one’s own mass media, publishing houses and printing shops. Performing printing works. Production, printing and replication various newspapers, weekly, magazines, anthologies, photo albums, booklets, labels, forms and other production. Sale of printed materials, both produced on one’s own and by other companies and organizations, in particular foreign editions.


 • Створення інформаційних центрів, центрів радіомовлення і телебачення.

 • Setting up information centers, broadcasting and television centers.

 • Благочинна діяльність.

 • Charity.

 • Надання ритуальних послуг, виготовлення і реалізація ритуальної атрибутики. Надання матримоніальних і обрядових послуг.

 • Providing ritual services, production and sale of ritual attributes. Rendering matrimonial and ritual services.

 • Виготовлення та реалізація взуття та комплектуючих до нього (верху взуття, взуттєвої платформи, каблуків, фурнітури, тощо), утримання салонів та ательє з пошиття одягу і взуття.

 • Production and sale of footwear and its components (uppers, shoe platform, heels, accessories etc), running salons and dress- and shoemaking ateliers.


 • Надання всіх видів побутових послуг, створення і експлуатація будинків побуту, перукарень, майстерень з ремонту взуття, одягу, галантерейних виробів, біжутерії, аксесуарів, побутової техніки, годинників, музичних інструментів, електронної техніки, копіювально-множильної техніки, виготовлення ключів, вулканізація шин, послуги по копіюванню, виготовленню, тиражуванню і прокату аудіо- та відеокасет, компакт-дисків, прокат побутової техніки, інструментів, обладнання і устаткування, спортінвентарю, ремонт квартир, сантехніки, електропроводки, тощо.

 • Rendering all kinds of personal services, establishing and running services, hairdressing saloons, repair shops for footwear, clothes, haberdashery, bijouterie, accessories, household appliances, watches, musical instruments, electronic devices, copying machines, shops for making keys, tire vulcanization, services of copying, production, replication and rent of audio- and video-cassettes, compact discs, lease of household appliances, instruments, equipment, sport accessories, repair of apartments, sanitary technique, electric wiring etc.

 • Надання послуг у сфері охорони навколишнього середовища.

 • Rendering services in the field of environmental protection.

 • Видобування нерудних матеріалів, розробка і експлуатація піщаних, гравійних кар’єрів.

 • Extracting nonmetal minerals, mining and exploitation of sand, gravel pits.


 • Організація та експлуатація продовольчих та промислових ринків.

 • Setting up and running food and industrial markets.

 • Гуртова та роздрібна торгівля вугіллям, нафтою та нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами.

 • Wholesale and retail of coal, oil and oil products, fuel and lubricant materials.

 • Відкриття та організація функціонування готелів, мотелів, туристичних баз, гірських притулків, котеджів, літніх будиночків в Україні в т.ч. й за кордоном.

 • Establishing and functional organization of hotels, motels, tourist centers, mountain stay places, cottages, summer houses in Ukraine and abroad.

 • Надання посередницьких послуг з працевлаштування громадян, в т. ч. й за кордоном.

 • Rendering intermediary services related to seeking employment for citizens, including abroad.

 • Організація та проведення регіональних, загальнодержавних та міжнародних виставок, ярмарок-продаж, аукціонів, конкурсів, ансамблів, конференцій, семінарів, симпозіумів, салонів та інших проектів.

 • Organization and holding regional, national and international expositions, sale fairs, auctions, contests, ensembles, conferences, workshops, symposiums, salons and other projects.

 • Діяльність в сфері шоу-бізнесу, організація ігрових та спортивно - ігрових заходів, конкурсів, концертів, показів, спектаклів, атракціонів, луна-парків та інших видовищних заходів, встановлення і експлуатація ігрових автоматів, в тому числі з грошовим виграшем. Створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор.

 • Performing activities in show business, organization of playing, sport and playing activities, contests, concerts, shows, spectacles, attractions, amusement parks and other performances, installation and exploitation of playing machines, including those with money winning. Setting up and running game playing establishments, organization of gambling games.

 • Організація ігрових клубів, відеосалонів, фізкультурно-оздоровчих клубів, саун, більярдних, дискотек, відеопоказу, продажу та прокату відео та аудіо касет і компакт дисків, запис відео та аудіо касет і компакт дисків.

 • Organization of game clubs, video-salons, fitness clubs, saunas, billiard rooms, discos, video showing, sale and rent of video- and audiocassettes and compact discs, recording video- and audiocassettes and compact discs.

 • Проведення регіональних, загальнодержавних та міжнародних семінарів та конференцій.

 • Holding regional, national and international workshops and conferences.


 • Впровадження нових технологій по використанню альтернативних джерел енергії.

 • Introduction of new technologies associated with the use of alternate sources of energy.

 • Пошуки і розвідка родовищ корисних копалин. Експлуатація родовищ корисних копалин

 • Searching and prospecting of minerals. Exploitation of mineral deposits.


 • Виробництво та реалізація товарів широкого вжитку, виробів зі шкіри, хутра, швейних, текстильних, фетрових, трикотажних та інших виробів.

 • Production and sale of consumer goods, leather, fur articles, garments, textile goods, felt, knitted and other articles.


 • Виготовлення та реалізація одягу, взуття, аксесуарів, галантереї, фурнітури, ювелірних виробів, сувенірів, кустарних виробів, спортивних товарів з різних матеріалів за індивідуальними замовленнями. Ремонт і перероблення одягу, виробів зі шкіри, інших предметів домашнього вжитку та особистого користування.

 • Production and sale of clothes, footwear, accessories, haberdashery, jewelry, souvenirs, hand-made goods, custom sport goods from different materials. Repair and altering clothes, leather articles, other household and personal goods.


 • Надання в орендоване користування фізичним та юридичним особам рухомого майна (транспортних засобів, офісного обладнання, комп’ютерної техніки і т.д.).

 • Lease of movables (vehicles, office equipment, computer technique etc) to natural persons and legal entities.


 • Здійснення операцій з купівлі-продажу, обміну валюти. Відкриття пунктів обміну валюти.

 • Performing operations associated with purchase and sale, currency exchange. Setting up currency exchange points of service.

 • Заготівля та переробка відходів, втор сировини та металобрухту.

 • Storage and processing waste, secondary raw materials and scrap metal.

 • Факторинг та фінансове посередництво.

 • Factoring and financial mediation.

 • Організація та проведення соціологічних досліджень.

 • Organization and holding sociological researches.

 • Здійснення оптової та роздрібної торгівлі рибою, морепродуктами, молюсками, а також товарами народного вжитку, в тому числі продуктами харчування, косметичними виробами та товарами побутової хімії, предметами гігієни та санітарії, тютюновими виробами та алкогольними напоями, сировиною та напівфабрикатами, продукцією виробничо-технічного призначення.

 • Wholesale and retail of fish, seafood, shellfish, as well as consumer goods, including food products, cosmetics and household chemical goods, hygienic and sanitary goods, tobacco goods and alcohol beverages, raw materials and semi-finished products, products for production and technical purposes.


2.3. Товариство може здійснювати іншу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяльність, що не заборонена чинним законодавством. Товариство має право без обмежень приймати рішення та займатися діяльністю, що не суперечить його цілям.

  1. The Company may perform other industrial and economic, financial, civil and legal activities that are not banned by the current legislation. The Company may take decisions and perform activities, which do not conflict with its goals without any limitations.

2.4. Види діяльності, здійснення яких вимагає отримання спеціального дозволу (ліцензії) можуть здійснюватися лише за умови отримання такого дозволу (ліцензії) у встановленому законодавством порядку.

2.4. Those activities that require a special permit (license) for their execution may be performed only after getting such a permit (license) in an order established by the legislation.


Стаття 3.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЧАСТКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.Article 3.

STATUTORY FUND AND ENTERPRISE MEMBER’S SHARES


3.1. Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створюється Статутний капітал у розмірі 101 000,00 гривень (сто одна тисяча гривень 00 копійок), що становить еквівалент 20 000,00 доларів США (двадцять тисяч доларів США, 00 центів), за офіційним курсом Національного Банку України на день підписання цього Статуту, що складає 100 (сто) % Статутного капіталу Товариства.


3.1. To ensure financial and economic activities of the Company the Statutory Fund of the Company is formed by the contributions of the Shareholders in the amount of UAH 101 000 (one hundred one thousand), 00 kopiykas, which in accordance with the official rate of the National Bank of Ukraine as of the date of the approval of the Statute corresponds to USD 20 000 (twenty thousand), and which makes 100 (hundred) % of the Statutory Fund of the Company.

3.2. Статутний капітал Товариства розподіляється між Учасниками у відповідних частках та у таких розмірах:

3.2. The Statutory Fund of the Company is divided between the Shareholders in the following shares:

 • Бандера Степан Андрійович 101 000,00 гривень (сто одна тисяча гривень 00 копійок), що становить еквівалент 20 000,00 доларів США (двадцять тисяч доларів США, 00 центів), за офіційним курсом Національного Банку України на день підписання цього Статуту, що складає 100 (сто) % Статутного капіталу Товариства.

 • Bandera Stepan Andriyovych UAH 101 000 (one hundred one thousand), 00 kopiykas, which in accordance with the official rate of the National Bank of Ukraine as of the date of the approval of the Statute corresponds to USD 20 000 (twenty thousand), and which makes 100 (hundred) % of the Statutory Fund of the Company.

3.3. За рішенням загальних зборів Учасників Товариства до Статутного капіталу Товариства можуть вноситись будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти в тому числі в іноземній валюті та інші внески в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.3. In accordance with the resolution of the Constituent Assembly of the Shareholders of the Company, the shareholders can invest to Statutory Fund buildings, constructions, equipment, other material values, securities, land usage rights, water usage rights, and other resources usage rights, or other property rights (including copyrights), cash, including foreign currency, as well as other contributions which are foreseen by Ukrainian legislation.

3.4. Зміна розміру Статутного капіталу проводиться за рішенням загальних зборів Учасників Товариства у відповідності з чинним законодавством України.


3.4. The amount of the Statutory Fund may be changed according to the decision, which should be taken by the Constituent Assembly of the Shareholders of the Company and in accordance with the current legislation of Ukraine.

3.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі. Розмір Статутного капіталу Товариства може збільшуватися шляхом відповідних відрахувань від прибутку Товариства після його розподілу, за рахунок додаткових вкладів Учасників або залучення нових Учасників. Порядок внесення додаткових вкладів Учасників встановлюється законом і Статутом Товариства.


3.5. The increase in the Statutory Fund is allowed only after all the shareholders have paid their full shares. The amount of the Statutory Fund may be increased from the earned profit after its distribution, by means of new additional investments of shareholders or be means of involvement of new shareholders. The procedure of additional investments of the shareholders is defined by the Company’s Statute and Ukrainian legislation.


Стаття 4.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.


Article 4.

LEGAL STATUS OF THE COMPANY


4.1. З дня державної реєстрації Товариство є юридичною особою, має своє найменування, самостійний баланс та банківські рахунки, в тому числі валютні. Діяльність Товариства терміном не обмежується.


4.1. The Company acquires rights of the legal entity from the day of its state registration. The Company has its name, independent balance and bank accounts, including accounts in foreign currency. Activities of the Company are not limited in duration and shall be perpetual.

4.2. Товариство є власником належного йому майна, може від свого імені набувати майнові (в тому числі і на нерухомість) та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, третейському суді та господарському суді.

4.2. The Company owns its property and may acquire proprietary (including real estate) and its own nonproprietary rights, bear the liabilities and appear as a Plaintiff, Defendant or as a Third Party in the court, economic or arbitrary court.

4.3. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях всім своїм майном. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, як і держава не несе відповідальність по зобов'язаннях Товариства. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасників. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах вартості їх вкладів у Статутний капітал Товариства.

4.3. The Company undertakes the liability for its obligations with all belonging to it property. The Company shall not bear liability for the obligations of the State and the State shall not bear liability for the obligations of the Company. The Company shall not bear liability for the obligations of the Shareholders, and the Shareholders shall be liable for the obligations of the Company within the amount of their shares into the Statutory Fund of the Company.

4.4. Товариство керується у своїй діяльності законодавством України і цим Статутом.

4.4. The Company shall act in accordance with the Ukrainian legislation and the said Statute.

4.5. Товариство має круглу печатку, найменування Товариства і його ідентифікаційний код, а також має право мати інші необхідні печатки і штампи, фірмові бланки, знаки для товарів і послуг, власну емблему, комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване у встановленому чинним законодавством порядку.

4.5. The Company has a round seal, its name and its identification number and may also have other necessary seals and stamps, Company’s forms, trademarks of products and services, its own emblem, commercial (corporate) name, registered in a way specified by the current legislation.

4.6. Товариство має право найму робочої сили. Трудова діяльність здійснюється на основі укладених договорів, контрактів, а також за договорами цивільно-правового характеру.

4.6. The Company may employ workforce. Labor activity is based on concluded working agreements contracts and other civil and legal agreements.

4.7. У відповідності з метою та предметом діяльності Товариство має право:

4.7. According to the purpose and subject matter of its activities, the Company has a right to:

4.7.1. Здійснювати від свого імені юридичні дії, що виходять за межі статутної діяльності (після внесення необхідних змін до Статуту Товариства), але які не протирічать законодавству України.

4.7.1. execute legal actions on its behalf, which are beyond the scope of the Statute (after the necessary amendments are made to the Company’s Statute), if they do not conflict with the Ukrainian legislation.

4.7.2. Створювати приватні підприємства та товариства з правами юридичної особи, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами у відповідності з чинним законодавством.

4.7.2. incorporate private enterprises and companies that have all rights of a legal entity; branches, representatives and other divisions on the territory of Ukraine and beyond its boundaries according to the current legislation.

4.7.3. Виступати в особі Учасника, а також приймати участь у вже заснованих та існуючих підприємствах, товариствах, громадських організаціях (українських та закордонних) об'єднаннях підприємств.

4.7.3. act as a shareholder and be a member of other already incorporated and existing enterprises, companies, public organizations (Ukrainian and foreign), associations of enterprises.

4.7.4. Спільно з іншими підприємствами, в тому числі й закордонними, налагоджувати сумісне виробництво, вступати в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші форми об'єднання підприємств аж до повного злиття з ними.

4.7.4. start joint production in cooperation with other companies, including foreign ones, enter into associations, corporations, consortiums, concerns and other forms of companies’ merger up to its full joining up with them.

4.7.5. Приймати дольову участь у спорудженні житлових і виробничих будівель, споруд, об'єктів соціального призначення, а також орендувати і придбавати такі об'єкти. Орендувати і здавати в суборенду земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно згідно законодавства України

4.7.5. be a shareholder in construction of houses and industrial buildings, installation, structures for social purposes as well as rent and purchase the above objects. To rent and give in a subrent land allotments, movables and real estate in compliance with the Ukrainian legislation.

4.7.6. Бути учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України. Товариство має право здійснювати інвестиції за межі України шляхом:

4.7.6. be a member in the foreign economic activities in compliance with the current legislation of Ukraine. The Company is empowered to make investments beyond the boundaries of Ukraine:

 • участі у підприємствах, що створюються спільно з іноземними юридичними та фізичними особами;

придбання частки у діючих іноземних

 • As a shareholder of enterprises incorporated in cooperation with foreign legal entities and natural persons;

 • підприємств або придбання у власність таких підприємств повністю;

 • By acquiring partial or full control of existing foreign enterprises;

 • створення за кордоном підприємств, що повністю належать Товариству, а також відкриття за кордоном підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

 • By establishing the enterprises, which are in full control of the Company, as well as establishing enterprises, branches, representative offices and other separate subdivisions abroad;

 • придбання нерухомого і рухомого майна, інших майнових прав, а також будь-яких прав інтелектуальної власності;

 • By acquiring property, proprietary and nonproprietary rights as well as copyrights;

 • придбання за кордоном та в Україні акцій, облігацій, інших цінних паперів, що випущені іноземними державами, фірмами, банками, тощо;

 • By acquiring abroad and in Ukraine stocks, bonds and other securities issued by foreign governments, companies, banks etc;

 • в інших формах, які прямо не заборонені чинним законодавством України.

 • Other forms, which are not in conflict with the Ukrainian Laws.

4.7.7. Самостійно визначати організаційну структуру та штатний розклад, залучати до роботи вітчизняних та закордонних спеціалістів на основі трудових договорів, контрактів, договорів підряду, доручень та інших форм договорів, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці.

4.7.7. set independently the organizational structure and list of staff members; hire local and foreign specialists basing on working agreements, contracts, subcontracts, powers of attorney and other forms of agreement; set independently the forms, systems, amounts and types of remuneration of labor.

4.7.8. Формувати творчі та виробничі колективи, як тимчасові, так і постійні.

4.7.8. form temporary or permanent creative or labor collectives.

4.7.9. Направляти в оплачувані відрядження працівників Товариства по території України, в тому числі й за кордон.

4.7.9. send employees in paid business trips within Ukraine and abroad.

4.7.10. Представляти інтереси закордонних партнерів в Україні, а також українських підприємств в Україні та за кордоном.

4.7.10. represent the interests of foreign partners in Ukraine as well as represent interests of Ukrainian enterprises abroad.

4.7.11. Розміщувати грошові кошти Товариства в облігаціях внутрішнього виграшного займу, сертифікатах банків та інших цінних паперах, проводити аукціони, лотереї, виставки, операції на товарних і фондових біржах.

4.7.11. place funds of the Company in the bonds of internal premium loan, bank certificates and other securities, carry out auctions, lotteries, exhibitions, dealerships on commodity and stock exchanges.

4.7.12. Самостійно визначати свою кредитну та інвестиційну політику.

4.7.12. define independently its credit and investment policy.

4.7.13. Надавати безвідсоткові позики Учасникам і працівникам Товариства.


4.7.13. provide interest-free loans for shareholders and employees of the Company.


4.7.14. Користуватися банківськими кредитами, кредитними лініями, овердрафтами, факторингом, одержувати позики, фінансову допомогу від фізичних та юридичних осіб.


4.7.14. use bank credits, back-up lines, cash credits, factoring, receive loans, financial contributions from physical and legal entities.


4.7.15. Купувати, продавати, здавати і брати в оренду, обмінювати, надавати і отримувати в безоплатне тимчасове користування будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності у фізичних і юридичних осіб, а також списувати їх з балансу.


4.7.15. buy, sell, hand over and lease, exchange, give and get buildings, equipment, transport vehicles, inventory, raw materials and other financial values in free use from natural persons and legal entities, as well as amortize them from the balance.


4.7.16. Здійснювати консалтингові послуги (управлінські, маркетингові, юридичні, економічні, інформаційні послуги тощо) по супроводу інвестицій закордонних підприємств в Україну.


4.7.16. provide consulting services (administrative, managerial, marketing, legal, economic, informational services etc.) for foreign companies which are willing to invest in Ukraine.


4.7.17. Здійснювати консалтингові послуги (управлінські, маркетингові, юридичні, економічні, інформаційні послуги тощо) по супроводу інвестицій вітчизняних підприємств в країни Західної Європи, США, Великої Британії.


4.7.17. provide consulting services (managerial, marketing, legal, economic, informational services etc) for local companies, which are willing to invest in countries of European Union, the United States of America and Great Britain.


4.7.18. Користуватися всіма іншими правами юридичної особи.


4.7.18. use other rights of a legal entity.


4.8. Товариство зобов'язане:


4.8. The Company is obliged to:


4.8.1. Безумовно виконувати свої зобов'язання перед Учасниками.


4.8.1. execute unconditionally its obligations associated with the Shareholders.


4.8.2. Надавати Учасникам інформацію по питаннях підприємницької діяльності Товариства.


4.8.2. provide information to the Shareholders concerning enterprise activities of the Company.


4.8.3. Дотримуватись інших обов'язків, покладених рішенням зборів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства.


4.8.3. to adhere to other obligations, defines by the resolution of the Company’s Assembly, if they are not in conflict with the Ukrainian legislation currently in force and the Company’s Statute.


Стаття 5.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ.


Article 5.

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS

5.1. Учасник має право:

5.1. A Shareholder has a right to

5.1.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом.


5.1.1. take part in the Company management in a way, specified by this Statute.


5.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину дивіденди.


5.1.2. take part in Company’s profit distribution and obtain his/her share dividends.


5.1.3.Передавати право голосу своєму представнику на підставі нотаріально завіреної довіреності.


5.1.3. delegate his/her vote to his/her representative based on the notarized Power of Attorney.


5.1.4. Приймати участь у загальних зборах Учасників Товариства особисто, або через свого представника.


5.1.4. take part in the general meeting of the Shareholders of the Company personally or trough his/her representative.


5.1.5. Одержувати інформацію про діяльність Товариства.


5.1.5. obtain information about the Company’s activities.


5.1.6. Обирати і бути обраним в органи управління.


5.1.6. elect and be elected into the Management board of the Company.


5.1.7. Отримувати протоколи Загальних зборів Товариства або копію частини протоколу.


5.1.7. obtain full version or a partial copy of the minutes of the Company’s general meeting.


5.1.8.Користуватись переважним правом отримання послуг, які надаються Товариством.


5.1.8. have a privilege in using the services, provided by the Company.


5.1.9. Надавати Товариству поворотну та безповоротну фінансову допомогу.


5.1.9. grant repayable and permanent financial aid to the Company.


5.1.10. Продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком Учасникам Товариства, або третій особі зі згоди усіх Учасників.


5.1.10. sell or hand over in any different way his/her share (part of the share) in the Statutory Fund to one or several Company’s Shareholders or to any third party upon agreement of all the Shareholders.


5.1.11. Вийти з Товариства у встановленому чинним законодавством порядку та передбаченому цим Статутом.


5.1.11. quit the Company in a way, specified by the current legislation or the said Statute.


5.2. Учасник зобов’язаний:


5.2. A Shareholder is obliged to:


5.2.1. Вносити вклади у Статутний капітал Товариства в порядку, розмірах та способами, передбаченими Статутом Товариства.


5.2.1. contribute shares in amount, order and in a way, foreseen by the Company’s Statute.


5.2.2. Дотримуватись чинного законодавства, Статуту Товариства та виконувати рішення зборів Учасників Товариства.


5.2.2. act in compliance with the current legislation and the Company’s Statute and execute resolutions of the Company’s Shareholders Assembly.

5.2.3. Виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання по відношенню до Товариства.


5.2.3. fulfill the obligations, accepted by him/her

in relation to the Company in the set order.


5.2.4. Сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності.


5.2.4. contribute to the Company activities.


5.2.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та утримуватись від інших дій, які можуть завдати збитків його діяльності та репутації.


5.2.5. not to disclose commercial secret and confidential information about the Company’s activities and refrain from actions that can cause losses to the Company’s activities and its reputation.


5.2.6. Відповідати по зобов’язаннях Товариства в межах його вкладу у Статутному капіталі Товариства.5.2.6. meet one’s engagements according to his/her share in the Statutory Fund of the Company.


5.2.7. При намірі вийти з Товариства письмово повідомити про це загальні збори Учасників Товариства, в порядку, передбаченого цим Статутом.


5.2.7. If a shareholder intends to quit the Company, he/she is obliged to inform about this the General Assembly of the Company’s Shareholders in an order, stipulated by this Statute.


5.3. Договори, контракти, здійснені Учасниками Товариства до моменту державної реєстрації, укладаються ними від свого імені і за їх солідарною відповідальністю. Права та обов'язки по цих договорах, контрактах, угодах, переходять до Товариства у випадку, якщо вони є затвердженими загальними зборами Учасників Товариства.


5.3. Agreements and contracts concluded by the Company’s Shareholders before the state registration of the Company shall be signed on his/her behalf and on their joint responsibility. The rights and obligations according to such agreements pass on the Company if they are approved General Shareholders Assembly.


5.4. За збитки, здійснені упущеннями та неправильними діями Учасників, пов'язаних з організацією Товариства, Учасники несуть перед Товариством та окремими його Учасниками відповідальність у межах, встановлених законодавством, з врахуванням строків позовної давності.


5.4. The Shareholders bear responsibility to the Company and other Shareholders for any losses, neglects or improper actions, caused by them, within the limitations, set by the legislation and taking into consideration the claim limitation period.


5.5. Учасники Товариства можуть мати і інші права і обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

5.5. The Company’s Shareholders may have other rights and liabilities according to the current Ukrainian legislation and Company’s Statute.


Стаття 6.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.


6.1. Вищим органом управління Товариства є загальні збори його Учасників, які можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. У загальних зборах мають право брати участь всі його Учасники, незалежно від розміру свого вкладу у Статутному капіталі Товариства. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є Учасниками.


Article 6.

GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY’S SHAREHOLDERS


6.1. The highest body of the Company is the General Assembly of its Shareholders, who can take decisions concerning all the activities of the Company. All the Shareholders of the Company may take a part in the General Assembly regardless of the amount of their shares to the Statutory Fund of the Company. Members of executive authorities, who are not Shareholders, may also take a part in the General assembly with the right of consultant vote.


6.2. До виключної компетенції загальних зборів Учасників Товариства відноситься:


6.2. The exceptional competence of the General Assembly of Shareholders shall include:


6.2.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання.


6.2.1. Defining the main areas of the Company’s activities, approving its plans and reports about their execution.


6.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу.


6.2.2. Making changes to the Statute of the Company and the Statutory Fund’s amount.


6.2.3. Обрання та відкликання Директора, членів Ревізійної комісії Товариства.


6.2.3. Appointing and recalling the Director and the members of the Auditing Commission of the Company.


6.2.4. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.


6.2.4. Determining the main forms of control over the activities of the executive authority of the Company, creating and defining the powers of the corresponding control bodies.


6.2.5. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства.


6.2.5. Approving the annual reports and accountancy balances, distribution of the profit and losses of the Company.


6.2.6. Вирішення питань про придбання Товариством частки Учасника.


6.2.6. Making resolutions on the questions concerning the purchase of the Share of a Shareholder by the Company.


6.2.7. Виключення Учасника із Товариства.


6.2.7. Expelling a Shareholder from the Company.


6.2.8. Створення, реорганізація та ліквідація підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.


6.2.8. Incorporation, reorganization and liquidation of enterprises, branches and representative offices, approving their statutes and regulations.


6.2.9. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

6.2.9. Making resolutions on bringing members of the management authorities of the Company to the material accountability.

6.2.10. Прийняття рішення про реорганізацію чи припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.


6.2.10. Taking decisions about reorganization or stopping the activity of the Company, appointing the liquidation commission, approving the liquidation balance.


6.2.11.Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Товариства.

6.2.11. Approving the rules of the procedure and other internal documents, determination of organizational structure of the Company

6.2.12. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його підприємств, філій та представництв.


6.2.12. Defining the work remuneration conditions of the officials of the Company, as well as of its enterprises, branches and representative offices.


6.2.13. Прийняття в число Учасників Товариства нових осіб, у тому числі правонаступників.


6.2.13. Admitting new persons as Shareholders of the Company, including legal successors.


6.2.14. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.


6.2.14. Specifying the amount, form and the order for Shareholders to make additional investments.


6.2.15. Визначення розмірів, джерел утворення, порядку призначення та використання фондів Товариства.

6.2.15. Determining the amount, sources of creation, the order of setting and using the funds of the Company.


6.3. Рішення по пп. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.7, 6.2.10, вважаються прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 (п’ятдесят) відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів

6.3. Decisions mentioned in ii. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.7 are considered as accepted in case the Shareholders who totally own more than 50 (fifty) percent of general number of votes of the Company’s Shareholders vote for them. The decisions on all other questions can be made by the simple majority of votes.


6.4. Загальні збори Учасників можуть бути черговими та позачерговими.


6.4. The General Assembly of the Shareholders can be regular and special.


6.5. Чергові збори скликаються не рідше 2 (двох) разів на рік.

6.5. A regular meeting of the Shareholders should be summoned not less than 2 (two) times a year.


6.6. Позачергові

загальні збори Учасників скликаються, за вимогою Учасника Товариства, Директора Товариства, Ревізійної комісії та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.


6.6. A special general meeting of the Shareholders is summoned upon the request of the Company’s Shareholder, Director of the Company, Auditing Commission and in other cases according to the current legislation.


6.7. Загальні збори Учасників Товариства проводяться за місцем знаходження Товариства, або в іншому місці, призначеному загальними зборами.


6.7. The General Assembly of the Shareholders should be held at the place of the Company’s location or in other place, specified by the General Assembly.


6.8. Про проведення загальних зборів Товариства (порядок денний, дата, місце проведення), Учасник повідомляється персонально, шляхом направлення до нього письмового повідомлення (рекомендований лист, телекс, факс, тощо), але не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до початку зборів.6.8. A Company’s Shareholder should be personally informed about the General Assembly (agenda, date, and venue) by means of the written note (registered letter, telex, fax, etc) but not later than 30 (thirty) calendar days before the beginning of the meeting.


6.9. Представник Учасника може приймати участь у загальних зборах Товариства і голосуванні лише при наявності довіреності.


6.9. A Shareholder’s Proxy may take a part in the General Assembly of the Company and vote only if he/she has a power of attorney.


6.10. Загальні збори Учасників є повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють 60 відсотками голосів.


6.10. The General Assembly is considered legitimate if the Shareholders (Shareholders proxies) who own in total 60 percent of the votes take part in it.


6.11. Загальні збори Учасників обирають Голову та секретаря зборів Товариства. Голова зборів відповідає за виконання всіх процедурних питань, пов’язаних зі скликанням і веденням загальних зборів Учасників, як чергових так і позачергових. Голова зборів Товариства організує ведення протоколу загальних зборів. Голова зборів Товариства пропонує порядок денний, а загальні збори Учасників визначають порядок денний на свій розсуд


6.11. The General Assembly of the Shareholders elect the Head and the Secretary of the meeting. The Head of the meeting is responsible for executing all the procedure issues concerning the convocation and leading a regular and special meeting of the General Shareholders’ Assembly. Head of the meeting of the Company organizes writing proceedings of the General Assembly. Head of the meeting of the Company puts forward an agenda and the General Assembly of the Shareholders agree upon the agenda at their discretion.


6.12. Учасники володіють кількістю голосів, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства. При рівності голосів під час голосування голос Голови зборів є вирішальним.


6.12. The Shareholders have equal amount of votes to theirs Shares in the statutory Fund of the Company. If during the voting the amount of votes is equal, then the vote of the Head of the meeting is decisive.


6.13. В разі неможливості присутності Учасника або його представника на загальних зборах Учасників, за згодою інших Учасників голосування може бути проведено методом опитування.


6.13. If it is impossible for a Shareholder to attend the meeting, the decision may be taken basing on a poll.


6.14. Рішення загальних зборів, прийняте з порушеннями чинного законодавства чи Статуту, можуть бути оскаржені в судовому порядку.


6.14. The decision of the General Assembly, made in conflict with the regulations of the current Ukrainian legislation or this Statute, can be appealed in a judicial order. Lawsuit can be done by every Shareholder.


Стаття 7.

ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА.


Article 7.

ALIENATION OF SHARE IN COMPANY’S STATUTORY FUND


7.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком Учасникам Товариства, а також третім особам.


7.1. A Shareholder may alienate the whole share or its part to one or a few Shareholders, or to any third person upon the agreement of other Shareholders.


7.2. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її відступив, пропорційно їх, часткам у Статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом 1 (одного) місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі.


7.2. The Shareholders have the privileged right to buy the share (its part) from the shareholder, who sells it, proportionally to their shares in the Statutory Fund or according to other agreed rule. The share can be bought for a price and according to other terms on which it has been offered for a sale to a third party. If the Shareholders of the Company shall not use their privileged right to buy the share during 1 (one) month from the day when Shareholder reported about his intention to sell his share, the share (or its part) can be alienated to the third person.


7.3. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.7.3. The share of the Shareholder of the Company can be alienated before its full contribution only in that part which was already contributed.


7.4. Передача частки або її частини третім особам можлива тільки після, повного внесення вкладу Учасником, який її відступає.


7.4. The share (or its part) transfer is possible only after completion of its contribution made by original Shareholder who alienated it.


7.5. При передачі частки або її частини третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.


7.5. The transfer of any rights and/or liabilities of original owner concerning the share (its part) takes place simultaneously with the transfer of this share (its part).


7.6. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов’язане передати її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує 1 (одного) року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі Товариства, провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.

7.6. The share of the Shareholder of the Company can be obtained by the Company. In that case Company is obliged to transfer it to other Shareholders or third persons not later than in 1 (one) year. The distribution of profits, voting and the mustering of the quorum during that period are made without the share obtained by the Company.


7.7. Частка у Статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - Учасника Товариства, лише за згодою інших Учасників Товариства.


7.7. The share in the Statutory Fund can be devolved to heir-of-law of a physical person or to the successor of a legal body of the shareholder only with the agreement of the other shareholders.


7.8. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) Учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до положень статті 148 Цивільного Кодексу України.


7.8. Pay offs with shareholder’s heir-in-laws (successors) who didn’t acceded into the Company shall be made in accordance with the rules in the Article 148 of the Civil Laws of Ukraine.


Стаття 8.

ВИХІД ТА ПОРЯДОК ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.


Article 8.

EXCLUSION OF SHAREHOLDER FROM THE COMPANY. GENERAL ASSEMBLY OF COMPANY’S SHAREHOLDERS.


8.1. Учасник Товариства може в будь-який час вийти з нього, попередивши про це Товариство не пізніше ніж за 3 (три) місяці до виходу.


8.1. The shareholder can quit the Company at any time, having informed the Company about its decision in 3 (three) months before the date.


8.2. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у Статутному капіталі Товариства. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі. Якщо вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.


8.2. While quitting from the Company the shareholder has rights to obtain the value of the property equal to his share in the Statutory Fund. In accordance with the agreement between the shareholder and the Company the share’s value pay-off can be changed by the natural conveyance of the property. If contribution to the Statutory Fund was carried out by the transfer of the property, that property shall be refund back to Shareholder, but without re-compensation.


8.3. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством у даному році до моменту його виходу. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців із дня виходу.


8.3. The Shareholder who left the Company shall receive appropriate part from the profit that Company received during the following year till the moment he decided to leave. After report from the following year when the Shareholder decided to leave is approved, the payment shall be made and in the period of 12 (twelve) months after leaving.


8.4. Спори, що виникають у зв’язку з виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у Статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.


8.4. All arguments which appear when Shareholder is leaving the Company, including those concerning the designation of the share, its rate and payout period in the Statutory Fund, shall be matter of court decision.


8.5. Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на основі рішення, за яке проголосувало Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.


8.5. If the shareholder of the Company does not execute duties he is responsible for, or prevent the achieving of the aims of the Company with his incompetent deeds, he may be expelled from the Company in accordance to the resolution made by Shareholders who own totally more than 50 (fifty) percent of general amount of votes of Company’s Shareholders. In that case the mentioned Shareholder (or his proxy) has no right to participate in the voting


8.6. Виключення Учасника з Товариства призводить до наслідків, передбачених ст.ст. 54, 55 Закону України “Про господарські товариства”.


8.6. Expulsion of the Shareholder from the Company brings about the consequences foreseen in the Law of Ukraine “On Enterprise” (articles 54, 55).


Стаття 9.

КЕРІВНИЦТВО ТОВАРИСТВОМ.


Article 9.

MANAGEMENT OF THE COMPANY


9.1. У Товаристві створюється виконавчий орган, - Директор, який призначається зборами Учасників. Директор здійснює постійне керівництво Товариством.

9.1. Shareholders Assembly assigns an executive body of the Company – the Director. The Director administers the Enterprise


9.2. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих що входять до виключної компетенції зборів Учасників Товариства.


9.2. The Director decides all questions of activities of the Company except of those which are exclusively covered by the Shareholders’ terms of reference.


9.3. Збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції Директора.


9.3. General Assembly of the Shareholders may take a decision to depute part of the credentials to the.


9.4. Директор підзвітний зборам учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для зборів Учасників Товариства.9.4. The Director reports to the General Assembly of the Shareholders and see to realize its decisions. The Director is not allowed to take decisions which are in the jurisdiction of the Assembly of the Shareholders of the Company.


9.5. Директор призначається та звільняється з посади загальними зборами Учасників Товариства.


9.5. The Director of the Company is appointed and dismissed from the occupied position in accordance with the decision of General Shareholders Assembly.


9.6. Директор представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами, громадянами, іноземними контрагентами без довіреності, вирішує всі питання поточної діяльності Товариства за виключенням тих, котрі входять у виключну компетенцію загальних зборів Учасників Товариства, у тому числі:


9.6. The Director of the Company represents the Company without Power of Attorney in the relations with all state authority and management bodies without exception, companies, establishments, organizations irrespective of their form of ownership and subordinancy, in the relation with natural entities and carry the operative management of the current activity of the Company with consideration of the limitations, stipulated by the Statute and the internal documents of the Company:

9.6.1. Розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань. Забезпечує виконання планів діяльності Товариства.


9.6.1. Organization of work on composing the annual business plans, other strategic and operational plans of Company activities, including financial marketing/production issues, preparation and submission of reports on their implementation for Shareholders Assembly consideration. Provides the discharge of plans of the Company.


9.6.2. Затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади працівників апарату, розміри та терміни їх преміювання.


9.6.2. Approves annual budget, list of members of staff and salary scales of the employees, ways and sizes of the bonuses.


9.6.3. Затверджує ціни на тарифи та послуги.

9.6.3. Approves prices for works and services.

9.6.4. Організовує бухгалтерський облік та звітність у Товаристві.


9.6.4. Organizes accounting and reporting in the Company.


9.6.5. Подає на затвердження зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства.


9.6.5. Gives annual report and balance documents of the Company for Shareholders Assembly approval.


9.6.6. Розпоряджається майном та коштами Товариства в межах, що визначені зборами Учасників Товариства.


9.6.6. Disposes the property and finances of the Company within the bounds established by the General Shareholders Assembly.

9.6.7. Обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків.


9.6.7. Justifies the order of the distribution of profits, dividends and resources to cover loses

9.6.8. Здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.


9.6.8. Takes other actions which are included into his powers by the Statute, decision of the Shareholders Assembly or by internal documents of the Company.


9.7. Права Директора:


9.7. The Director has rights:


9.7.1. Керує роботою Товариства.


9.7.1. To carry the operative management of the current activity of the Company.


9.7.2. Без довіреності здійснює дії від імені Товариства.


9.7.2. To represent the Company without Power of Attorney.


9.7.3. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Товариства.


9.7.3. To ensure the implementation of the decisions made by the General Shareholders Assembly.


9.7.4. Розпоряджається майном Товариства у межах, встановлених загальними зборами Учасників Товариства.


9.7.4. To have in dispose the property and finances of the Company within the bounds established by the General Shareholders Assembly.


9.7.5. Представляє Товариство у всіх закладах, підприємствах, установах, організаціях та ін.


9.7.5. To represent the Company in the relations with all state authority and management bodies without exception, companies, establishments, organizations irrespective of their form of ownership and subordinancy, in the relation with natural entities.


9.7.6. Укладає від імені Товариства контракти, договори, в т.ч. кредитні та застави та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках тимчасові, поточні, валютні, депозитні та інші рахунки.


9.7.6. To conclude for and on behalf of the Company agreements (contracts), credit guaranties and other legal acts, to issue Power of Attorneys, to set up temporary, current, deposit, dollar and other bank accounts.


9.7.7. Приймає на роботу та звільняє працівників, приймає міри заохочення, накладає стягнення.


9.7.7. To hire and to dismiss the employees of the Company, to encourage and to penalize employees with consideration of the limitations, imposed by the Company’s Statute.


9.7.8. Видає накази, затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства.


9.7.8. To issues orders and statutory acts which determine relations between the branches and subsidiaries of the Company.


9.7.9. Користується правом першого підпису на банківських, фінансових та інших документах Товариства.


9.7.9. To enjoy a right of signature on bank letters, financial and other documents of the Company.


9.8. Обов'язки Директора:

9.8. The Director has to follow duties:


9.8.1. Директор зобов'язаний керувати майном і справами Товариства з необхідною старанністю, дотримуватись положень цього Статуту, а також рішень зборів Учасників.


9.8.1. The Director is obliged to maintain and manage the property and activities of the Company with all effort, to follow the Company’s Statute and execute the Shareholders Assembly decisions.

9.9. Підставою для звільнення з посади Директора є факт здійснення ним адміністративних чи фінансових порушень, а також у випадку невиконання умов, передбачених цим Статутом чи контрактом.

9.9. The Director of the Company can be dismissed from the occupied position if he doesn’t meet conditions foreseen in the Company’s Statute.

Стаття 10.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.


Article 10.

AUDITING COMMISSION


10.1. Контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, в тому числі може призначатись аудиторська перевірка. Порядок діяльності Ревізійної комісії затверджується загальними зборами Учасників.

10.1. Financial and economic activity of the Company is controlled by the Auditing Commission. Audit trail can be assigned as well. The Auditing Commission is assigned by Shareholders Assembly.


10.2. Членами Ревізійної комісії можуть бути Учасники Товариства, або інші особи, призначені зборами Учасників Товариства.

10.2. The members of the Auditing Commission shall be Shareholders or third persons assigned by the Shareholders Assembly

10.3. Перевірки здійснюються за дорученням загальних зборів Учасників, за власною ініціативою або за вимогою одного з Учасників. Ревізійна комісія надає результати перевірок кожному з Учасників для подальшого розгляду на загальних зборах Учасників.

10.3. Examinations are made on Shareholders Assembly request, by own initiative or due to the request of on of the Shareholders. The Auditing Commission submits examination results for each Shareholder consideration on Shareholders Assembly.


10.4. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання всіх необхідних документів та особистих пояснень.


10.4. The Auditing Commission has a right to ask Company’s officials for all necessary documents and personal explanations.


10.5. При відсутності зовнішнього аудиту річний звіт та баланс надається загальним зборам Учасників лише з висновком Ревізійної комісії.


10.5. Annual report and balance has to be provided to the Shareholders Assembly only with conclusion of the Auditing Commission if external audit was not performed.


10.6. На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов’язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.


10.6. The audit verification of annual activity report of the Company can be conducted on Shareholder request. A professional auditor who is not in valuable interests with the Company or its Sharholders has to be hired in that case and all expenses of such verification shall be covered by the Shareholder requested the audit.Стаття 11. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ.Article 11.

THE PROCEDURE OF PROFIT ALLOCATION AND LOSSES SETTLEMENT


11.1. Прибуток, одержаний в результаті господарської діяльності Товариства, може направлятись для виплати дивідендів в строки, встановлені Учасниками (щоквартально, раз в пів року, раз на рік, тощо).


11.1. The profit obtains in result of economic activity of the Company may be used for distribution of the dividends in the periods resolved by the Shareholders (quarterly, once half a year, annually, etc.).


11.2. Дивіденди можуть виплачуватись Учаснику в грошовій формі (чеком, платіжним дорученням, поштовим переказом, готівкою) або у формі майна.

11.2. Dividends may be distributed in money terms (by cheque, payment order, postal money order, cash) or in form of property.


11.3. Дивіденди розподіляються між Учасниками пропорційно їх внескам до Статутного капіталу Товариства.

11.3. Dividends shall be distributed proportionally to the contribution of shares each shareholder made to the Company.


11.4. Для покриття можливих збитків у Товаристві створюється Резервний фонд, розмір і порядок формування якого визначається зборами Учасників. Розмір Резервного фонду і розмір щорічних відрахувань до нього не може бути меншим, ніж це передбачено чинним законодавством. При недостатності розмірів Резервного фонду збитки покриваються за рахунок інших коштів чи майна Товариства. Учасники товариства несуть відповідальність за можливі збитки в межах і пропорційно їхніх часток у Статутному капіталі Товариства.


11.4. To cover possible losses in the Company the Reserve Fund shall be created. Its amount and procedures of replenishment shall be determined by Shareholders Assembly. The amount of the Reserve Fund and annual transfers used for replenishment may not be less then stated by the current legislation.


Стаття 12.

МАЙНО, ФОНДИ ТОВАРИСТВА, ОБЛІК , ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ.


Article 12.

PROPERTY AND FUNDS OF THE COMPANY. ACCOUNTING, REPORTIRING, AUDITING.


12.1. Товариство є власником:

12.1. The Company shall be the owner of:


12.1.1. Майна, переданого йому Учасниками у власність, як вклад до Статутного капіталу Товариства.

12.1.1. All belonging property, including the property transferred by the Shareholders as investment to the Statutory Fund of the Company.


12.1.2. Інтелектуальної власності.

12.1.2. Intellectual property.


12.1.3. Продукції (послуг), виробленої Товариством в результаті своєї діяльності.

12.1.3. Profits, received from the realization of the products, works, services and other economic and manufacturing activity of the Company.

12.1.4. Одержаних доходів, а також іншого майна, придбаного на законних підставах.

12.1.4. Other profits and other properties obtained as income from other sources, which are allowed by current legislation.


12.2. Джерелами формування майна Товариства є :

12.2. The sources of the Company’s property are:


12.2.1. Грошові і майнові вклади Учасників.

12.2.1. Proprietal and money deposits of the Shareholders.


12.2.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності.

12.2.2. Profits, received from the realization of the products, as well as from other economic and manufacturing activity.


12.2.3. Доходи від цінних паперів.

12.2.3. Incomes from share in other economical entities or other type of securities.

12.2.4. Кредити банків та інших кредиторів.

12.2.4. Credits from the banks and other creditors.

12.2.5. Інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

12.2.5. Incomes from other sources, which are allowed by current legislation.


12.3. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження майном, яке йому належить згідно з метою своєї діяльності та його призначення.

12.3. The Company owns its property, including the property passed by Shareholders. Company owns uses and manages its property in conformity with Ukrainian legislation and according to its purpose of creation, directions of statutory activities, and property natural destination.


12.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

12.4. The risk of occasional Company property loss is with Company. The risk of occasional in-usage property loss is with this property owner, unless other is foreseen by agreement between property owner and Company.

12.5. В Товаристві з його доходів, які залишаються після сплати податків та інших обов’язкових платежів, створюється Резервний (страховий) фонд.


12.5. The profit of the Company, which is left after the settlement of payments to the budget and debtees according to the results of the calendar year at the disposal of the Company, may be directed to the Reserve Fund.


12.6. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі 25 (двадцять пять) відсотків Статутного капіталу. Формування Резервного фонду проводиться шляхом щорічних відрахувань до досягнення ним вказаного розміру. Розмір щорічних відрахувань становить 5 (пять) відсотків суми чистого прибутку Товариства.

12.6. The Reserve Fund of the Company is replenished by annual installments of no less than 5 (five) % of net profit, till it reaches the value of 25 (twenty five) % of Statutory Fund.


12.7. Призначення, розміри, джерела утворення і порядок використання інших фондів визначаються найвищим органом Товариства.


12.7. The list of other purposeful Funds and the amount of installments to them are defined by Shareholders Assembly.


12.8. Майно Товариства може бути вилучено лише за рішенням суду або господарського суду, яке набрало сили.


12.8. Company property and assets, as well as property transferred to Company for usage and is located in Ukrainian territory, can’t be nationalized, confiscated or in any other way separated unless it is foreseen by Ukrainian.


12.9.Частина майна Товариства може бути передана підприємствам, філіям, представництвам по рішенню і на умовах, визначених загальними зборами Учасників.


12.9. In accordance withy the decision of Shareholders Assembly part of the property of the Company can be transferred to other enterprises, affiliates and representatives office.


12.10. Товариство здійснює облік результатів роботи, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік.


12.10. The Company shall perform the accounting of the results of its financial and business activity; carry out operational, business and statistical accounting.


12.11. Бухгалтерський, статистичний та оперативний облік та звітність Товариства ведуться за нормами, діючими в Україні. Організація документообігу Товариства в його підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах проводиться Директором.


12.11. Operational, business and statistical accounting and reporting within the Company shall be carried out in accordance with the regulations established by the legislation of Ukraine in force. The procedure of documents circulation management in the Company, its branches and representative offices shall be carried by its Director.


12.12. Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Директора Товариства або на Головного бухгалтера при його наявності у Товаристві, компетенція якого визначена чинним законодавством.


12.12. The accountant in the Company shall be responsible for keeping accounts and submitting in a timely fashion bookkeeping records and other reports and in case of absence of accountant position in the Company this responsibility shall be borne by the Director.


12.13. Річний звіт по операціях Товариства і з висновками Ревізійної комісії передаються на затвердження Загальних зборів Учасників, котрі скликаються не пізніше, ніж через три місяці після закінчення фінансового року. У випадку необхідності річний звіт перевіряється та підтверджується призначеною Загальними зборами Учасників аудиторською фірмою.


12.13. Annual activity report of the Company together with conclusions of the Auditing Commission shall be committed for approval to Shareholders Assembly. General Shareholders Assembly is called at the latest in 3 (three) months after the end of fiscal year. Annual report may be inspected by the external independent audit company assigned by Shareholders Assembly.


12.14. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням його Зборів Учасників, може призначатися аудиторська перевірка.12.14. In order to acknowledge the accuracy and completeness of annual balance and reporting, the Company shall be entitled to enter into the agreements on auditing execution in accordance with the requirements of legislation and the present.


12.14.1. На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.


12.14.1. The audit verification of annual activity report of the Company can be conducted on Shareholder request. A professional auditor who is not in valuable interests with the Company or its Shareholders has to be hired in that case and all expenses of such verification shall be covered by the Shareholder requested the audit.

Стаття 13.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

Article 13.

LABOR COLLECTIVE OF THE COMPANY


13.1. Трудовий колектив Товариства складається з працівників, які пов'язані з Товариством трудовими відносинами.


13.1. Citizens, who participate in Company’s activities with their own job and based on the employment agreement shall create a labor collective.


13.2. З прийнятими на роботу спеціалістами (в т.ч. іноземними громадянами і особами без громадянства) Товариство укладає трудові контракти, трудові договори, договори цивільно-правового характеру.

13.2. Legal entity, entered into the labor agreement (contract) with the Company, shall be the employee of the Company for the period of its validity.13.3. Товариство укладає з трудовим колективом Товариства колективний договір.


13.3. The Company considers and approves the draft of the Collective Agreement with the Labour Collective.13.4. Зміст колективного договору визначається чинним законодавством України.

13.4. The content of the Collective Agreement is determined in accordance with current legislation in force.

13.5. Інтереси трудового колективу Товариства представляє Рада трудового колективу або профспілковий комітет, які обираються загальними зборами членів трудового колективу.13.5. Interests of the Labor Collective are represented by the Board of the Labor Collective or by Trade Union Commission which are elected during the general meeting of the Labor Collective.


13.6. Трудовий колектив Товариства користується всіма правами, наданими йому чинним законодавством.


13.6. The Labor Collective of the Company shall be vested with all powers envisioned by the legislation of Ukraine in force.


13.7. Повноваження трудового колективу реалізуються, а виробничі, трудові та економічні стосунки між Учасниками, адміністрацією та трудовим колективом Товариства регулюються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

13.7. Credentials of the Labor Collective are realized. Productive, working and economic relations between the shareholders, administration and Labor Collective settled in accordance with current Ukrainian legislation in force.


13.8. Оплата праці членів трудового колективу проводиться шляхом сплати їм щомісячної заробітної плати, розмір якої визначається умовами контрактів, договорів, укладених між ними і Товариством, а також заохочувальних винагород, розміри та порядок виплати яких визначаються зборами Учасників. Розмір заробітної плати працівників Товариства не може бути меншим розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

13.8. The remuneration of labor at the Company is made with the monthly salary payments stated in the contracts and agreements between employees and the Company. Employees also shall receive bonuses and encouragement prizes, their amounts and modes of payment are determined by the Shareholders Assembly. Salary amount shall not be less than the minimal salary foreseen by the current Ukrainian legislation.


13.9. Працівники Товариства підлягають державному соціальному страхуванню у визначеному на території України порядку.13.9. Employees of the Company are the subject of obligatory social insurance established under the Ukrainian legislation.


13.10. У процесі своєї діяльності трудовий колектив Товариства керується правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами пожежної безпеки, санітарії та гігієни.


13.10. Labor Collective conform the rules of internal working order, preventing fire-fighting and health regulations.


Стаття 14.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Article 14.

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES


14.2. Товариство може здійснювати будь-які операції по експорту товарів (робіт, послуг) як власного так і не власного виробництва, так і імпорту товарів (робіт, послуг) як для власних потреб, так і не для власних потреб, крім товарів (робіт, послуг), експорт та імпорт яких заборонено.

14.2. As a participant of foreign business relations the Company may take part in foreign business activity and either independently or through intermediary of other entities performs export and import of goods, works and services in accordance with established procedure and not against Ukrainian laws.


14.3. Для здійснення зовнішньоекономічних операцій Товариство згідно чинного законодавства використовує власні кошти, банківські кредити, інші види та форми фінансування. При цьому валюта зараховується на рахунок Товариства та використовується ним самостійно.

14.3. Company arranges financial and managing accounting of Foreign Economic Activities, as well as statistics in order, defined by legislative and other standard acts of Ukraine. The currency, which is received as result of Foreign Economic Activities, after foreseen by legislation obligatory payments to state budget, is transferred to Company (foreign) currency account and can be used without any restrictions in Foreign Economic Activities.


14.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, виробничі підрозділи та філії, утримання яких здійснює за свій рахунок, а також може входити в міжнародні асоціації та інші об'єднання підприємств.

14.4. The Company is entitled to establish its branches, representative offices and other separate subdivisions outside the Ukraine and manage them on its own cost, as well as to form international associations with the companies and other legal entities.


14.5. Товариство в своїй зовнішньоекономічній діяльності здійснює:

14.5. To provide foreign-economic activities the Company has a right:

 • закордонну торгівлю;


 • To accomplish foreign commerce.


 • торгово-посередницьку діяльність та транспортні послуги як на території України, так і за її межами;

 • To conduct business activity and freight services in Ukraine and abroad.


 • експорт-імпорт різних товарів народного вжитку, а також сировини для їх виробництва як на території України так і за її межами;

 • To provide export and import of goods as well as raw materials in Ukraine and abroad.


 • операції по придбанню, продажу та обміну валюти (після отримання відповідного дозволу);

 • To make currency transactions (after obtaining necessary permission).


 • маркетингові операції;

 • To accomplish marketing operations.


 • бартерні операції;

 • To accomplish barter operations.


 • участь у виставках, ярмарках, семінарах;

 • To participation in exhibitions, fairs, seminars.


 • створення спільних підприємств з закордонними партнерами, як за кордоном так і на території України;

 • To create joint ventures with foreign partners in Ukraine and abroad.

 • роботи на контрактній основі фізичних осіб України та іноземних осіб, як на території України, так і за її межами;

 • To work with local and foreign physical bodies in Ukraine and abroad.


 • скерування своїх спеціалістів на стажування на тимчасову роботу по контракту в інофірми відповідно до чинного законодавства.


 • To send its employees for business trips, as well as to direct its specialists for training or temporary contract employment in foreign companies.


14.6. Товариство може імпортувати сировину, комплектуючі вироби, машини, обладнання, транспортні засоби (роботи, послуги), а також товари народного споживання.

14.6. The Company has a right to import raw materials, component units, machinery, equipment, transport vehicles, mass-production goods, services and works.


14.7. Товариство у встановленому чинним законодавством порядку здійснює експортно-імпортні операції, а також посередницьку діяльність на підставі договорів комісії, доручень, агентських та дилерських договорів.

14.7. Export and import operations as well as consulting services shall be done in accordance with the current Ukrainian legislation in force and in conformity with the decision of the shareholders, power of attorneys, agent and dealer agreements.


14.8. Товариство може залучати до своєї діяльності на договірних засадах майно та кошти іноземних суб'єктів підприємництва, організовувати спільну діяльність з ними, а також спільні підприємства, засновувати закордонні філії, представництва та підприємства.

14.8. The Company can engage property and costs from the foreign subjects of activity, organize cooperation with them as well as establish foreign representative offices, branches and enterprises based on the agreements.


14.9.При здійсненні зовнішньо-економічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, визначених чинним законодавством України.

14.9. The Company uses full rights which are represented in Ukrainian Laws “About Foreign Economic Activities” to accomplish all types of foreign economic activities.


Стаття 15.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.


Article 15.

SUSPNDING OF ACTIVITIES AND COMPANY LIQUITATION.

15.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Ліквідація Товариства здійснюється на підставі рішення Учасників Товариства або правомочного органу державної влади з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

15.1. Company suspends its activities by reorganization (combination, association, division, separation, transformation) or by liquidation. Liquidation can be done on basis of decision of the Shareholders Assembly or empowered state body with keeping up to demands of Anti Monopoly legislation.


15.2. Реорганізація Товариства веде за собою перехід прав та обов'язків Товариства до його правонаступників.

15.2. In case of reorganization all Company rights and duties are passed to successors.


15.3. Ліквідація Товариства проводиться у таких випадках:

15.3. Company can be liquidated in the following cases


 • за рішенням Учасників;

 • In accordance with the decision of the Shareholders Assembly;

 • за рішенням суду або господарського суду на вимогу правомочного органу державної влади, якщо виявлено суттєве порушення Товариством чинного законодавства та виключно відповідно до чинного законодавства України;

 • In accordance with the decision of Court/ Economic Court, upon demand of empowered state body, if there has been discovered essential infringement of legislation by the Company;

 • за рішенням господарського суду згідно з порядком, передбаченим Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.


 • In accordance with the according to decision of Economical Court, in order, foreseen by Law of Ukraine “About reviving of debtor’s solvency or announcing it a bankrupt”.


15.4. Припинення діяльності Товариства і розподіл його майна здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається Учасником Товариства, а у випадку банкрутства Товариства або виключення його з державного реєстру - ліквідаційною комісією, призначеною судом або господарським судом.


15.4. Liquidation Commission is to suspend the Company’s activities and liquidate its property. Liquidation Commission is assigned by Shareholders Assembly. In case of Company bankruptcy or in case of deleting it from the State Register – the liquidation Commission is assigned by Court or Economic Court.


15.5. Ліквідаційна комісія здійснює публікації в офіційних друкованих органах про здійснювану ліквідацію Товариства.

15.5. Liquidation Commission publishes information about the Company in official (national, local) mass media.


15.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Товариства.


15.6. Starting from the date of Liquidation Commission assignment, it takes over all power concerning Company management.


15.7. Порядок та строки ліквідації Товариства встановлюються загальними зборами Учасників або судом. Термін для пред'явлення претензій кредиторами не може бути меншим, ніж передбачено чинним законодавством.


15.7. The order and terms of liquidation of the Company are determined by the Shareholders Assembly or by the Court. Dead lines for creditors’ claims may not be less than that defined by the current Ukrainian legislation in force.


15.8. Ліквідаційна комісія оцінює майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів і проводить розрахунки з ними, приймає міри до оплати боргів третіх осіб, а також Учасникам Товариства, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам Учасників Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.


15.8. Liquidation Commission defines dead lines for claims and notifies about them creditors, carries out expertise of available Company’s property (assets and liabilities), publishes lists of Company’s debtors and creditors and settles out any payments with them, takes measures on Company’s debts paying off to third persons and shareholders, compiles liquidation report and submits it to Shareholders Assembly for consideration.


15.9. Вільний залишок майна Товариства після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства, з кредиторами та виконання зобов'язань перед Учасниками Товариства розподіляється між Учасниками пропорційно їх вкладів у Статутному капіталі Товариства. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається в натуральній формі на умовах передачі.


15.9. Assets remained after the creditors’ claims, budget settling and all compensations of employees have been satisfied shall be divided between the Shareholders in accordance with their Shares in the Statutory Fund. Property of the shareholders that was handed over for free use to the Company has to be returned in natural form on terms of assignation.


15.10. Ліквідаційна комісія несе згідно норм цивільного законодавства відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його Учасникам, а також третім особам.

15.11. Ліквідаційна комісія готує до

15.10. In accordance with the Civil legislations Liquidation Commission takes responsibility losses incurred to the Company, its shareholders as well as third persons.


запропонованої дати закінчення ліквідації, фінансовий звіт (далі – “ліквідаційний звіт”), в якому відображаються все майно, що залишилося після розрахунків по несплачених і можливих зобов’язаннях, включаючи, зокрема, податки та інші збори, заборгованості банкам і постачальникам, термін сплати яких припадає на дату ліквідації або у період після неї. Ліквідаційна комісія подає на розгляд Учасників Товариства, ліквідаційний звіт разом із кінцевим звітом про хід ліквідації і пропозиціями щодо розрахунків за будь-якими зобов’язаннями, що залишилися, а також щодо розміщення майна Товариства, що залишилося після ліквідації.

15.11. Liquidation Commission prepares Financial Report (referred as Liquidation Report) by suggested date of liquidation. It shows all information about Company property, what is left after payments on all paid and potential obligations, including, in particular, taxes and other duties, payments to banks and suppliers, due on liquidation date or after it. Liquidation Commission submits Liquidation Report to Shareholders Assembly for consideration. The report goes together with final liquidation report on liquidation process and suggestions about any left payments. The final report also includes suggestions about dislocation of any left after liquidation property.


15.12. Після затвердження ліквідаційного звіту Учасником Товариства, ліквідаційна комісія розпочинає припинення і згортання діяльності Товариства. Після припинення діяльності Товариства і розподілу його майна, надходження від розпуску Товариства розподіляються у такій послідовності:

15.12. After the approval of the Liquidation report, Liquidation Commission starts procedures of suspending activities and company liquidation. The incomes from suspending Company’s activities and from its property liquidation are distributed the following way:


 • покриття витрат і погашення зобов’язань Товариства;

 • covering losses and paying off company’s obligations


 • виплата коштів, що залишилися (якщо такі є), Учасникам.


 • distribution of the over cash (if any left) among shareholders (if any) proportionally to their shares in Statutory Fund.


15.13. Виключення з державного реєстру. Після припинення діяльності і ліквідації Товариства ліквідаційна комісія:15.13. Liquidation Commission does the following steps after suspending of activities and Company’s liquidation:


 • упевнюється у тому, що всі книги обліку та облікові документи Товариства були передані на надійне збереження на період, що передбачається законодавством; та


 • makes sure, that all Company’s books and accounting papers are passed to reliable storage for foreseen by legislation period;


 • здійснює заходи по виключенню Товариства з відповідних державних реєстрів Товариства.


 • takes measures to delete the Company from all state registers, where name of Company is mentioned;15.14. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення відповідного запису про це до державного реєстру.


15.14. Company liquidation is considered completed, and Company is considered suspended the moment necessary records are made in state register.


Стаття 16.

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА


Article 16.

TRADE SECRET OF COMPANY.

16.1. Товариство має право на захист комерційної таємниці. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок їх захисту, визначається Учасниками Товариства, на підставі чинного законодавства України та відповідних нормативних актів Товариства.


16.1. Company exercises the right to secure commercial information and any other confidential information about its activities. The volume of information, which is commercially classified, confidential and can’t be publicly declared, is defined by the Shareholders Assembly in conformity with Ukrainian legislation and this Statute.


16.2. Відомості з питань, що становлять комерційну таємницю Товариства, можуть бути надані уповноваженим представникам державних контролюючих органів з підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством, виключно вищими посадовими особами Товариства.

16.2. Commercial information which is trade secret of the Company can be delegated to the state authority representatives only in conformity with Ukrainian legislation and with the approval of the Company management.


16.3. Товариство має право не надавати інформацію, яка містить комерційну таємницю. Товариство керується переліком відомостей, які не можуть містити комерційну таємницю, визначеною Кабінетом Міністрів України та чинним законодавством.


16.3. The Company has a right to not provide the commercial information which is the subject of trade secret. The Company enjoys rights to follow the rolls which are not subject of trade secret determined by the Cabinet of Ministry and current Ukrainian legislation in force.


16.4. Усі, без винятку, працівники Товариства несуть визначену чинним законодавством України відповідальність за розголошення відомостей, які складають комерційну таємницю Товариства, - це обумовлюється при прийомі на роботу.


16.4. Any and all employees of the Company bear the responsibilities for breach of confidence in accordance with current legislation in force. This shall be discussed during the recruitment procedure.


Стаття 17.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВА І ТРУДОВИХ СПОРІВArticle 17.

RESOLVING OF THE ARGUMENTS BETWEEN THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY. LABOR RESOLUTIONS.


17.1.Усі спори, що можуть виникнути між Учасниками з приводу виконання умов Статуту або у зв’язку з ним, його структури, дії, терміну, майнові спори та інші спори вирішуються згідно з чинним законодавством України шляхом переговорів між Учасниками.

17.1. All argument that may appear between the shareholders of the Company because of the Statute, its implementation, terms, articles and structure, as well as because of the property and shares shall be solved by negotiations and in conformity with current legislation in force.


17.2.В тому разі, якщо спори, вказані в п.17.1. не можуть бути вирішені Учасниками самостійно, вони вирішуються в судовому порядку.

17.2. In case if arguments stated in article 17.1 cannot be solved by negotiations they shall be resolved juridicaly.


17.3. Трудові спори, що можуть виникнути між Товариством і його працівниками, вирішуються згідно з чинним трудовим законодавством.

17.3. Labor arguments and claims between the Company and its employees shall be resolved in accordance with the current Labor Code.Стаття 18.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.


Article 18.

FINAL CONCLUSIONS.

18.1. Питання, які не висвітлені в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України.

18.1. Questions not present in that Statute shall be settled by Ukrainian legislation in force.


18.2. Зміни й доповнення до Статуту, які не суперечать чинному законодавству України, можуть бути внесені за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства i набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.


18.2. All changes and additions to this Statute which are not against the current Ukrainian legislation shall be introduced under the settlement of the Shareholders Assembly. They obtain legal force from the date of the state registration.


18.3. З текстом цього Статуту, складеного українською мовою та підписаного у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, Учасники Товариства ознайомлені та заперечень по його положеннях не мають.


18.3. Shareholders are equitant with the text of that Statute prepared both in Ukrainian and English language and signed in 2 (two) authentic copies with the same legal effect and have no objections to articles represented in the Statute.


18.4. Недійсність будь-якої частини цього Статуту не тягне за собою недійсність інших його частин.


18.4. If one of the Statute statements looses its power, all other statements remain still valid. Invalid statement is to be replaced with legally equal or close in meaning to the previous one..


18.5. З моменту державної реєстрації Товариства, дотримання положень цього Статуту є обов'язковим для Товариства в його взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.


18.5. To follow the rules stated in the Statute shall be obligatory in Company’s relations with all legal and private bodies from the date Company’s Statute is officially registered


ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ :SIGNATURES OF SHAREHOLDERS
Бандера Степан Андрійович


Bandera Stepan Andriyovych


Тел: (096)135 0 292
(032) 227 87 62, м. Львів,
вул. Фурманська, 5, оф.14, (біля Оперного театру)
email: office@caesar.in.ua

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET