Послуги:

Надаємо кожному клієнту по одній безкоштовній консультації на тему податків.

Єдиний соціальний внесок для приватних підприємців.

8 липня 2010 року Прийнято Закон України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування № 2464-VI.

Серед нововведень Закону № 2464-VI:

  • запровадження єдиного внеску замість страхових внесків, які сьогодні сплачуються до чотирьох фондів соціального страхування (Пенсійного фонду України (далі – ПФУ), Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності). Отже, платникам єдиного внеску необхідно буде замість чотирьох заповнювати лише одне платіжне доручення;
  • консолідація в одному органі (ПФУ) спільних для всіх фондів соціального страхування функцій (облік платників єдиного внеску, збір та облік страхових коштів, контроль повноти та своєчасності сплати цих коштів, заповнення єдиної звітності). Те, що матеріально-технічну базу та інші ресурси, пов'язані зі збором єдиного внеску, буде зосереджено в ПФУ, який нині має найбільш потужне інформаційне і кадрове забезпечення, сприятиме підвищенню ефективності збору страхових коштів для всієї системи загальнообов'язкового державного соціального страхування;
  • формування та ведення ПФУ Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі – Державний реєстр), який складається з реєстру страхувальників і реєстру застрахованих осіб. Інформаційна база відомостей про платників єдиного внеску дасть змогу швидко виявити неплатників або тих, хто сплачує страхові внески вибірково, що сприятиме підвищенню прозорості системи соціального страхування, а також збільшенню надходжень страхових коштів до всіх фондів соціального страхування.

Закон № 2464-VI набирає чинності з 1 січня 2011 р. за винятком норм, що регулюють порядок видачі та застосування посвідчення застрахованої особи, які набудуть чинності з 1 січня 2014 р. (п. 1 Розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464-VI).

Слід зазначити, що згідно з пунктом 8 статті 1 Закону № 2464-VI посвідчення застрахованої особи в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування є спеціальним документом у вигляді електронної смарт-картки з візуальними персоніфікованими ознаками, який забезпечує документування, збереження і використання індивідуальної інформації про набуті застрахованою особою права на отримання коштів і послуг за соціальним страхуванням. Призначення посвідчення застрахованої особи дещо нагадує за змістом призначення свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке є документом суворої звітності, що підтверджує право застрахованої особи на одержання матеріального забезпечення та соціальних послуг за всіма видами соціального страхування.

При цьому нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка дорівнює 15 розмірам прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (частина третя ст. 7 Закону № 2464-VI).

Розмір єдиного внеску для роботодавців встановлюється у відсотках до бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) відповідно до класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено підприємство, з урахуванням виду його економічної діяльності (частина п'ята ст. 8 Закону № 2464-VI). При цьому для кожного підприємства з визначеним класом професійного ризику встановлюватиметься один розмір єдиного внеску, який залежно від класу професійного ризику виробництва становить від 36,76 % до 49,70 %.

Єдиний внесок не входить до системи оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску.

Законом № 2464-VI збережено зменшений розмір єдиного внеску для підприємств, на яких працюють інваліди.

Платники єдиного внеску зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним

Розглянемо особливості регулювання єдиного соціального внеску для приватних підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний соціальний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу;

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Мінімальний страховий внесок - сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця;

Єдиний внесок для платників фізичних осіб - підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, встановлюється у розмірі 34,7 відсотка бази нарахування єдиного внеску.

У разі бажання таких осіб брати участь на добровільних засадах:

у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,6 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;

у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,21 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску.

У разі бажання зазначених осіб бути застрахованими за всіма видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (пенсійним, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) єдиний внесок встановлюється у розмірі 38,11 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску.

Фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткуваннямають право на добровільну сплату єдиного внеску :

- на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

Такі особи беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, але не менше одного року.

Вони подають до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання відповідну заяву в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Територіальний орган Пенсійного фонду, що отримав заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, має право перевіряти викладені в заяві відомості та вимагати від особи, яка подала заяву, документи, що підтверджують зазначені відомості.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, територіальним органом Пенсійного фонду в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь) відповідно до типового договору, що затверджується Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У договорі про добровільну участь зазначаються: назва документа; відомості про особу, які вносяться до системи персоніфікованого обліку (частина третя статті 20 цього Закону); вид (види) загальнообов'язкового державного соціального страхування, в якому особа братиме участь; строк дії договору; порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватися; умови набуття застрахованою особою права на виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону; умови розірвання договору; права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; інші умови за згодою сторін або передбачені типовим договором про добровільну участь, що не суперечать законодавству про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

З дня набрання чинності цим Законом суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77), нараховують, обчислюють та сплачують єдиний внесок відповідно до цього Закону.

З дня набрання чинності цим Законом платники страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, вважаються платниками єдиного внеску.Тел: (096)135 0 292
(032) 227 87 62, м. Львів,
вул. Фурманська, 5, оф.14, (біля Оперного театру)
email: office@caesar.in.ua

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET